Odluke sa sednice razmatranja održane 17. decembra 2020. godine

17.12.2020

Na sednici za razmatranje održane 17. decembra 2020. godine, Ustavni sud Republike Kosovo je razmotrio zahteve: 1. KI 193/19; 2. KI 18/20; 3. KO 56/20; 4. KI 157/20 i 5. KI 166/20. U nastavku možete pročitati kratak sažetak odluka Suda (puni tekstovi rešenja i presuda će biti uručeni stranama, biće objavljeni na službenoj elektronskoj stranici Suda i u Službenom listu tokom narednih dana):

1. Predmet: KI 193/19
Podnosilac zahteva: Salih Mekaj

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [Pml. br. 36/2019], od 5. juna 2019. godine, kojom je, po navodima podnosioca zahteva, došlo do povrede njegovih prava koja su zagarantovana članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo, u vezi sa članom 6.1 (Pravo na pravično suđenje) Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima (EKLjP).
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-12, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je, u skladu sa članom 113.7 Ustava, članom 20 Zakona o Ustavnom Sudu i u skladu sa pravilom 59 (1) Poslovnika o Radu:

ODLUČIO

I. DA PROGLASI zahtev prihvatljivim;

II. DA UTVRDI povredu člana 31.1 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava, vezi sa članom 6.1 (Pravo na pravično suđenje) EKLjP-a;

III. DA PROGLASI nevažećom Presudu Vrhovnog Suda, Pml. br. 36/2019, od 5. juna 2019. godine, i VRATI istu na ponovno odlučivanje, u skladu sa Presudom Suda;

IV. DA NALOŽI Vrhovnom Sudu, da obavesti Sud, u skladu sa pravilom 66 (5) Poslovnika o Radu, o preduzetim merama za primenu Presude Suda, najkasnije do 21. juna 2021. godine;

2. Predmet: KI 18/20
Podnosilac zahteva: Fatmir Hoti

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [PML. br. 316/2019], od 22. novembra 2019. godine, u vezi sa Rešenjem Apelacionog Suda Kosova [PN. br. 794/2019], od 23. jula 2019. godine i Rešenjem Osnovnog Suda u Đakovici [PK. br. 278/19], od 3. jula 2019. godine. Podnosilac zahteva je tvrdio da je ovom osporenom odlukom došlo do povrede njegovih prava i osnovnih sloboda koje su zagarantovane članovima: 22 [Diretkna primena Međunarodnih sporazuma i instrumenata], 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i 53 [Tumačenje odredbi Ljudskih prava] Ustava Republike Kosova i članom 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-12, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je preporučilo da se, u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113 Ustava, članom 20 Zakona o Ustavnom Sudu i u skladu sa pravilima 39 (3)(b) i 59 (2) Poslovnika o Radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

3. Predmet: KO 56/20
Podnosilac zahteva: Rexhep Selimi i 29 drugih poslanika Skupštine Republike Kosova.

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti, “delovanja Predsednika Republike Kosova, od 23. marta 2020. godine, izraženog putem konferencije za medije o nepoštovanju i neizvršavanju odluke Vlade Republike Kosova”. Podnosioci zahteva tvrde da, “delovanje” Predsednika Republike Kosova izraženo u njegovoj izjavi na konferenciji za medije, čini ozbiljnu povredu Ustava, odnosno stava 2 člana 84 [Nadležnosti Predsednika], stavova 3 i 4 člana 4 [Oblik Vladanja i Podela vlasti], stava 1 člana 7 [Vrednosti], stavova 1 i 2 i stava 4 člana 16 [Premoć Ustava], stava 4 člana 93 [Nadležnosti Vlade], člana 97 [Odgovornost] i stava 9 člana 65 [Nadležnosti Skupštine Kosova] Ustava Republike Kosova.
Zahtev je bio zasnovan na stavu 6 člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka], 44 [Tačnost podneska] i 45 [Rokovi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-12, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] i 75 [Podnesak u skladu sa članom 113.6 Ustava i članovima 44 i 45 Zakona] Poslovnika o radu Ustavnog suda.

ZAKLJUČCI

Podnosioci zahteva su dana 31. marta 2020. godine, podneli njihov zahtrev pred Sudom, u kojem su tvrdili da “delovanje” Predsednika Republike Kosova izraženo u njegovoj izjavi na konferenciji za medije, činilo ozbiljnu povredu Ustava, odnosno stava 2 člana 84 [Nadležnosti Predsednika], stavova 3 i 4 člana 4 [Oblik Vladanja i Podela vlasti], stava 1 člana 7 [Vrednosti], stavova 1 i 2 i stava 4 člana 16 [Premoć Ustava], stava 4 člana 93 [Nadležnosti Vlade], člana 97 [Odgovornost] i stava 9 člana 65 [Nadležnosti Skupštine Kosova] Ustava Republike Kosova.
Sud je, odmah nakon registracije zahtreva otpočeo sa postupcima koji su potrebni za obaveštavanje strana u skladu sazakonskimodredbama koje su na snazi. U skladu sa tim, Sud je primio odgovor od strane Predsednika u vezi sa navodima podnosilaca zahteva, kao i komentare podnosilaca zahteva na odgovor Predsednika.

Međutim, pre nego što je Sud doneo konačnu odluku u vezi sa zahtevom podnosilaca zahteva, putem kojeg se tvrdilo da je došlo do ozbiljne povrede Ustava od strane Predsednika, dana 5. novembra 2020. godine, Predsednik Republike Kosova je podneo ostavku sa pozicije Predsednika.
S tim u vezi, i stav 5 pravila 75 Poslovnika o Radu propisuje da: “Sud će naložiti odlaganje postupka koji je pokrenut u skladu sa ovim pravilom u slučaju da je pre donošenja odluke predsednik Republike Kosovo podneo ostavku ili je na neki drugi način prekinuo svoj/njen mandat.”

Kao rezultat ove nove okolnosti i na osnovu činjenice da je zahtev podnet u skladu sa članom 113, stav 6 Ustava, u kojem su podnosioci osporili ustavnost delovanja Predsednika u njegovoj Izjavi koja je data dana 23. marta 2020. godine, i koji je samim tim povezan i sa zahtevom za utvrđivanje jedne ozbiljen povrede koja bi mogla da ima za rezultat i razrešenje Predsednika, a sa druge strane, Predsednik više ne vrši ovu dužnost, Sud je, u skladu sa okolnostima koje su nastale nakon podnošenja zahteva od stgrane podnosilaca zahteva, a zbog ostavke Predsednika i u skladu sa članom 113.6 Ustava, članovima 44 i 45 Zakona o Ustavnom Sudu, kao i u skladu sa pravilima 59 i 75 (5) Poslovnika o Radu utvrdio da više nema neki slučaj pred Sudom i samim tim, jednoglasno je odlučio za prekid postupka daljeg razmatranja zahteva.

IZ TIH RAZLOGA

– Sud je, u skladu sa stavom 6 člana 113 Ustava, članovima 44 i 45 Zakona o Ustavnom Sudu kao i u skladu sa pravilom 59 i stavom 5 pravila 75 Poslovnika o Radu, jednoglasno:

ODLUČIO

I. DA PREKINE postupak razmatranja zahteva podnosilaca zahteva;
II. DA DOSTAVI ovu Odluku stranama;

4. Predmet: KI 157/20
Podnosilac zahteva: Naser Peci, kao navodni zastupnik lica S. B.

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Apelacionog Suda Kosova, za koju se tvrdilo da povredila prava lica S.B, koja su zagarantovana članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo u vezi sa članom 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavu 7, člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-12, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113 Ustava, članom 20 Zakona o Ustavnom Sudu i u skladu sa pravilima 35 (5) i 59 (3) Poslovnika o Radu, zahtev odbije.

5. Predmet: KI 166/20
Podnosilac zahteva: Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [ARJ-UZVP. br. 34/2020], od 6. maja 2020. godine, kojom je, po navodima podnosioca zahteva došlo do povreda prava i sloboda koje su zagarantovane članovima: 24 [Jednakost pred zakonom], 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i 102 [Opšta načela Sudskog sistema] Ustava Republike Kosovo.
Zahtev je bio zasnovan na članu 21.4 i članu 113.7 Ustava, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-12, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113 Ustava, članom 20 Zakona o Ustavnom Sudu i u skladu sa pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o Radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.