Odluke sa sednice razmatranja održane 9. decembra 2020. godine

09.12.2020

Na sednici razmatranja, održanoj 9. decembra 2020. godine, Ustavni sud Republike Kosov je razmotrio sledeće zahteve: 1. KI 144/18; 2. KO 50/19 i 3. KI 230/19. U nastavku možete pročitati  sažetke odluka (puni tekstovi odluka će biti dostavljeni stranama, objavljeni na web stranici Suda i u Službenom listu narednih dana):

1. Predmet: KI 144/18
Podnosilac: Jashar Krasniqi

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [Rev. br. 198/2018] od 2. jula 2018. godine u vezi sa presudom Apelacionog suda Kosova [Ac. br. 4148/14] od 28. marta 2018. godine, rešenjem Apelacionog suda Kosova [Ac. br. 3011/2012] od 6. juna 2013. godine, rešenjem Opštinskog suda u Prištini [C1. br. 425/2003] od 6. januara 2005. godine, rešenjem Opštinskog suda u Prištini [C1. br. 408/2003] od 23. marta 2006. godine i odlukom Univerziteta u Prištini, Fakultet za matematičko-prirodne nauke [br. 819/03] od 13. oktobra 2003. godine. Podnosilac zahteva je tvrdio da su osporene odluke povredile njegovo pravo na pravično i nepristrasno suđenje, kao i pravo na rad.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava Republike Kosovo, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1 i 7, člana 113. Ustava, članom 20. Zakona o Ustavnom sudu i u skladu sa pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

2. Predmet: KO 50/19
Podnosilac zahteva: Vrhovni sud Republike Kosovo

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti člana 5 stav 2, člana 7 stavova 3, 4 i 5 Zakona br. 04/L-140 o proširenim nadležnostima za konfiskaciju imovine stečene vršenjem krivičnih dela i člana 19. stav 1. podstav 1. stav 2. podstav 1. kao i stavovi 7. i 8. Zakona br. 06/L-087 o proširenim nadležnostima za konfiskaciju imovine, koja su navodno prekršila član 30. [Prava optuženog] Ustava Republike Kosovo.
Zahtev je bio zasnovan na stavu 8, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 51. [Tačnost podneska], 52. [Postupak pred sudom] i 53. [Odluka] Zakon br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilu 77 [Podnesak u skladu sa članom 113.8 Ustava i članovima 51., 52. i 53. Zakona] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa članom 113.8 Ustava, članom 20. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 59 (2) i 77 Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

3. Predmet: KI 230/19
Podnosilac zahteva: Albert Rakipi

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [Pml. br. 253/2019] od 30. septembra 2019. godine, u vezi sa presudom Apelacionog suda Kosova, Odeljenje za teška krivična dela [PAKR. br. 528/2018] od 16. aprila 2019. godine i presudom Osnovnog suda u Prištini, Odeljenje za teška krivična dela [PKR. br. 432/15] od 18. decembra 2017. godine. Podnosilac zahteva je navodio da su mu osporenom odlukom povređena prava i slobode zagarantovane članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo u vezi sa članom 6. (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o ljudskim pravima i članom 10 Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.
Zahtev se zasnivao na stavu 7, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je, u skladu sa članom 113.7 Ustava, članovima 20. i 47. Zakona o Ustavnom sudu i pravilom 59 (1)(a) Poslovnika o radu,

ODLUČIO

I. DA PROGLASI većinom zahtev prihvatljiv;09

II. DA UTVRDI većinom da je došlo do povrede člana 31. Ustava u vezi sa članom 6. EKLJP-a, jer sudska odluka nije obrazložena u vezi sa navodom podnosioca zahteva za njegovo svojstvo kao službeno lice;

III. DA PROGLASI nišravom presudu Vrhovnog suda Pml. br. 253/2019 od 30. septembra 2019. godine u vezi sa podnosiocem zahteva;

IV. DA VRATI presudu Vrhovnog suda Pml. br. 253/2019 od 30. septembra 2019. godine na presuđivanje u skladu sa nalazima ove presude Ustavnog suda;

V. DA NALOŽI Vrhovnom sudu da obavesti Ustavni sud, što je pre moguće, ali ne kasnije od 30. aprila 2021. godine, o merama preduzetim za sprovođenje presude Suda, u skladu sa pravilom 66 (5) Poslovnika o radu;

VI. DA OSTANE snažno posvećen ovoj stvari u skladu sa ovom presudom;

VII. DA ODBIJE jednoglasno zahtev podnosioca za održavanje rasprave;