Odluke sa sednice razmatranja održane 7. oktobra 2020. godine

07.10.2020

Na sednici razmatranja održanoj 7. oktobra 2020. godine, Ustavni sud Republike Kosovo je razmotrio sledeće zahteve: 1. KI 26/19; 2. KI 45/19; 3. KI 106/19; 4. KI 135/19 i 5. KI 242/19. U nastavku možete pročitati kratke sažetke odluka (kompletni tekstovi odluka biće dostavljeni stranama, narednih dana biće objavljeni na internet stranici Suda i u Službenom listu).

1. Rešenje
Predmet: KI 26/19
Podnosilac zahteva: Xhavit Thaqi

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti rešenja Apelacionog suda Kosova [Ac. br. 3480] od 24. septembra 2018. godine, kao i dva obaveštenja Kancelarije glavnog državnog tužioca [KMLC. br. 162/2018] od 14. novembra 2018. godine i 3. decembra 2018. godine. Podnosilac zahteva je tvrdio da su ovim aktima povređena prava i slobode zagarantovane članovima: 3. [Jednakost pred zakonom], 24. [Jednakost pred zakonom], 31. [Pravo na pravično i nepristrano suđenje], 32. [Pravo na pravno sredstvo] i 54. [Sudska zaštita prava] Ustava Republike Kosovo, kao i članom 6. (Pravo na pravično suđenje), članom 13. (Pravo na delotvorni pravni lek) i članom 14. (Zabrana diskriminacije) Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Zahtev se zasnivao na stavu 4, člana 21. [Opšta načela] i stavu 7, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članu 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1. i 7. člana 113. Ustava, članovima 20. i 47.2 Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 39 (1) (b), 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

2. Rešenje
Predmet: KI 45/19
Podnosilac zahteva: Opština Vučitrn

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Apelacionog suda Kosova [Ac. br. 4858/2018] od 19. februara 2019. godine, kojom je podnosilac zahteva tvrdio da su mu povređena prava zagarantovana članom 24. [Jednakost pred zakonom] i članom 44. [Sloboda udruživanja] Ustava Republike Kosovo.
Zahtev je zasnovan na stavu 4, člana 21. [Opšta načela] i stavovima 1. i 7. člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članu 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1. i 7. člana 113. Ustava, članom 20. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

3. Rešenje
Predmet: KI 106/19
Podnosilac zahteva: Mark Nikolla

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti rešenja Apelacijonog suda Kosova [Ac. br. 496/18] od 20. marta 2019. godine u vezi sa nalogom privatnog izvršitelja [P. br. 364/14] od 12. januara 2018. godine. Podnosilac zahteva je tvrdio da su osporenom odlukom povređena njegova prava zagarantovana članom 3. [Jednakost pred zakonom] Ustava Republike Kosovo.
Zahtev se zasnovao na stavovima 1. i 7. člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članu 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilima 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] i 59 [Vrste odluka] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1. i 7. člana 113. Ustava, članom 20. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

4. Rešenje
Predmet: KI 135/19
Podnosilac zahteva: Shkodran Hashani

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Apelacionog suda Kosova [Ac. br. 2469/15] od 4. jula 2019. godine u vezi sa presudom Osnovnog suda u Prištini [C. br. 520/09] od 9. decembra 2014. godine. Podnosilac zahteva je tvrdio da su osporenom odlukom povređena njegova prava zagarantovana članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo.
Zahtev se zasnivao na stavovima 1. i 7. člana 113. [Jurisdikacija i ovlašćene strane] Ustava, članu 22. [Procesuiranje podnesaka] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1. i 7. člana 113. Ustava, članom 20. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

5. Rešenje
Predmet: KI 242/19
Podnosilac zahteva: Bejtush Isufi, kao navodni zastupnik Kompanije R.I.GMBH

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koje se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju [AC-I-13-0067-A0001] od 22. avgusta 2019. godine, kojom je navodni podnosilac zahteva tvrdio da mu je Kompanija R. I. GMBH povredila osnovna prava i slobode zaštićene Ustavom Republike Kosovo.
Zahtev se zasnivao na stavovima 1. i 7. člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa članom 113.7 Ustava, članovima 22.4 i 47.1 Zakona o Ustavnom sudu i pravilom 35 (5) Poslovnika o radu, zahtev odbije.