Odluke sa sednice razmatranja održane 30. septembra 2020. godine

30.09.2020

Na sednici razmatranja održanoj 30. septembra 2020. godine, Ustavni sud Republike Kosovo je razmotrio zahteve: 1. KI 196/19; 2. KI 26/20 i 3. KI 88/20. U nastavku možete pročitati kratke sažetke odluka (puni tekstovi odluka biće dostavljeni stranama, i biće objavljeni na web stranici Suda i u Službenom listu narednih dana):

1. Rešenje
Predmet: KI 196/19
Podnosilac zahteva: Jetullah Deliu

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Kosova [Rev. br. 216/2019] od 11. jula 2019. godine u vezi sa rešenjem Apelacionog suda Kosova [Ac. br. 5367/18 ] od 25. februara 2019. godine i rešenjem Osnovnog suda u Prištini [C. br. 1419/08] od 13. septembra 2018. godine. Podnosilac zahteva je tvrdio da su ovim odlukama povređena njegova osnovna prava i slobode zagarantovana članovima: 21. [Opšta načela], 31. [Pravo na pravično i nepristrano suđenje], 41. [Pravo na pristup javnim dokumentima], 46. [Zaštita imovine] i 54. [Sudska zaštita prava] Ustava Republike Kosovo u vezi sa članom 6. (Pravo na pravično suđenje) i članom 1. Protokola br. 1 (Zaštita imovine) Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Zahtev se zasnivao na stavovima 1 i 7, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članove 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu i pravilu 32. [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa članom 113. 7 Ustava, članom 47. Zakona o Ustavnom sudu i pravilom 39 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

2. Rešenje
Predmet: KI 26/20
Podnosilac zahteva: Fatmir Kahrimani

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Kosova [Rev. br. 234/2019] od 22. avgusta 2019. godine u vezi sa rešenjem Apelacionog suda Kosova [Ac. br. 135/17 ] od 23. aprila 2019. godine i rešenjem Osnovnog suda u Peći [C. br. 723/16] od 8. decembra 2016. godine. Podnosilac zahteva je tvrdio da su ovim odlukama povređena njegova osnovna prava i slobode zagarantovana članovima: 23. [Ljudsko dostojanstvo], 24. [Jednakost pred zakonom] i 31. [Pravo na pravično i nepristrano suđenje] Ustava Republike Kosovo u vezi sa članom 6. (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o ljudskim pravima, kao i članom 49. [Pravo na rad i obavljanje profesije] Ustava.
Zahtev se zasnivao na stavovima 1 i 7, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu s članom 113. 7 Ustava, članom 47. Zakona o Ustavnom sudu i pravilom 39 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

3. Rešenje
Predmet: KI 88/20
Podnosilac zahteva: Fudbalski klub “Liria”

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti odluke Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Kosova (272/2) od 2. juna 2020. godine, kojom je podnosilac zahteva tvrdio da su povređena njegova osnovna prava i slobode zagarantovana članom 7. [Vrednosti] i članom 32. [Pravo na pravna sredstva] Ustava Republike Kosovo.
Zahtev je zasnovan na stavu 4, člana 21. [Opšta načela] i stavu 7, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu s članom 113. 7 Ustava, članovima 20. i 47. Zakona o Ustavnom sudu i pravilom 39 (1)(b) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.