Odluke sa sednice razmatranja održane 25. novembra 2020. godine

25.11.2020

Na sednici razmatranja, održanoj 25. novembra 2020. godine, Ustavni sud Republike Kosovo je razmotrio sledeće zahteve: 1. KI 34/19; 2. KI 08/20; 3. KI 90/20; 4. KI 111/20; 5. KI 194/19 i 6. KI 237/19 i KI 238/19. U nastavku možete pročitati kratke sažetke odluka (puni tekstovi odluka će se dostaviti stranama, objaviti na web stranici Suda i u Službenom listu narednih dana):

1. Predmet: KI 34/19
Podnosilac zahteva: Qamil Lupçi

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [ARJ-UZVP. br. 66/2018] od 5. decembra 2018. godine, kojom je podnosilac zahteva navodio da su mu povređena osnovna prava i slobode zagarantovana članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo i članom 6. [Pravo na pravično suđenje] Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Zahtev se zasnivao na stavovima 1 i 7, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 20. [Odluke] i 22. [Procesuiranje podnesaka] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da je zahtev neprihvatljiv, kao očigledno neosnovan, i da se odbije zahtev za raspravom, u skladu sa članom 113.1 i 113.7 Ustava, članovima 20. i 48. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o radu.

2. Predmet: KI 08/20
Podnosilac zahteva: Naser Husaj

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [Rev. br. 465/2019], od 11. decembra 2019. godine u vezi sa presudom Apelacionog suda Kosova [Ac. br. 2740/13] od 30. oktobra 2015. godine i presudom Osnovnog suda u Peći [C. br. 21/10] od 19. juna 2013. godine. Podnosilac zahteva je navodio da su mu osporenom presudom povređena osnovna prava i slobode zagarantovana članovima 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i 46. [Zaštita imovine] Ustava Republike Kosovo i članom 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Zahtev se zasnivao na stavovima 1 i 7, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. (Procesuiranje podnesaka) i 47. (Individualni zahtevi) Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da je zahtev neprihvatljiv, kao očigledno neosnovan, i da se odbije zahteva za raspravu, u skladu sa članom 113.1 i 113.7 Ustava, članovima 20. i 47. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o radu.

3. Predmet: KI 90/20
Podnosilac zahteva: Arben Boletini

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Osnovnog suda u Prištini [P. br. 4333/19] od 26. novembra 2019. godine, kojom je podnosilac zahteva navodio da su mu povređena osnovna prava i slobode zagarantovane Ustavom Republike Kosovo, iako nije tačno naglasio koja su mu osnovna prava i slobode povređene.
Zahtev se zasnivao na stavovima 1 i 7, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. (Procesuiranje podnesaka) i 47. (Individualni zahtevi) Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa članom 113.1 i 113.7 Ustava, članovima 20. i 47. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 35 (5) i 59 (3) Poslovnika o radu, zahtev odbije.

4. Predmet: KI 111/20
Podnosilac zahteva: Elez Elezi

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [Pml. br. 48/2020] od 27. maja 2020. godine u vezi sa presudom Apelacionog suda Kosova [PAKR. br. 144/2019] od 9. jula 2019. godine i presudom Osnovnog suda u Gnjilanu, Departman za teška krivična dela [PKR. br. 111/2016] od 21. februara 2019. godine. U svom zahtevu, podnosilac zahteva je navodio da su mu osporenim odlukama povređena osnovna prava i slobode zagarantovane članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo. Podnosilac zahteva je takođe tražio da se ne objavi njegov identitet pred Ustavnim sudom.
Zahtev se zasnivao na stavovima 1 i 7, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka], 27. [Privremene mere] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da je zahtev neprihvatljiv, kao očigledno neosnovan, i da se odbije zahtev za privremenu meru, u skladu sa članom 113.1 i 113.7 Ustava, članovima 20, 27. i 48. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 39 (2), 57 i 59 (2) Poslovnika o radu.

5. Predmet: KI 194/19
Podnosilac zahteva: Fadil Ibrahimi

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti odluke Ministarstva pravde [157/19] od 22. avgusta 2019. godine u vezi sa odbijanjem zahteva podnosioca za naknadu kapitalizovane doživotne rente. Podnosilac zahteva nije tačno naglasio koja osnovna prava i slobode zagarantovane Ustavom Republike Kosovo navodi da su mu povređena osporenom odlukom.
Zahtev se zasnivao na stavovima 1 i 7, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se zahtev odbije, u skladu sa članom 113.1 i 113.7 Ustava, članovima 20. i 47. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 35 (5) i 59 (3) Poslovnika o radu.

6. Predmet: KI 237/19 i KI 238/19
Podnosilac zahteva: Ekzon Keka i Muhamet Thaçi

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [Pn. II. 8/2019] od 17. oktobra 2019. godine u vezi sa rešenjem Vrhovnog suda Kosova [Pml. br. 259/2018] od 5. novembra 2018. godine i presudom Apelacionog suda Kosova [PA1. br. 748/2018] od 13. avgusta 2018. godine. U podnetim zahtevima, podnosioci zahteva su navodili da su im osporenom odlukom povređena prava i slobode zagarantovane članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo u vezi sa članom 6. (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o ljudskim pravima. Podnosioci zahteva su takođe tražili uvođenje privremene mere radi obustave izvršenja kazne zatvora do konačnog odlučivanja Ustavnog suda.
Zahtevi su se zasnivali na stavu 7, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da je zahtev neprihvatljiv u skladu sa članom 113.7 Ustava, članovima 20. i 27. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 35 (4) i 39 (2), 57, kao i 59 (2) Poslovnika o radu.