Odluke sa sednice razmatranja održane 18. novembra 2020. godine

18.11.2020

Na sednici razmatranja, održane 18. novembra 2020. godine, Ustavni sud Republike Kosovo je razmotrio zahtev: 1. KO 98/20. Dole možete pročitati kratak sažetak odluke (pun tekst odluke će se dostaviti stranama, objaviti na veb-stranici Suda i u Službenom listu narednih dana):

1. Predmet: KO 98/20
Podnosilac zahteva: Hajrullah Çeko i 29 drugih poslanika

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti odluke predsednika Republike Kosovo [br. 52/20] od 14. marta 2020. godine o održavanju vanrednih izbora za predsednika opštine Podujevo. Podnosioci zahteva su navodili da osporena odluka nije u skladu sa stavom 4, člana 84. [Nadležnosti predsednika], članom 7. [Vrednosti], članom 123. [Osnovna načela], članom 45. [Pravo na izbor i učešće] i stavom 1, člana 124. [Organizovanje i funkcionisanje lokalne samouprave] Ustava Republike Kosovo, članom 21. Univerzalne konvencije o ljudskim pravima i članom 3. Protokola br. 1 Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Zahtev se zasnivao na pod-stavu 1, stava 2, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka], 29. [Tačnost podneska] i 30. [Rok] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilima 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] i 67 [Podnesak u skladu sa članom 113.2 (1) i (2) Ustava i članovima 29. i 30. Zakona] Poslovnika o radu Ustavnog suda.

Zaključak

1. Što se tiče okolnosti ovog slučaja, Sud uzima u obzir stav (4) pravila 35 Poslovnika o radu, kao i član 37. EKLJP-a, prilikom čega o pitanju slučajeva pred njim odgovora na dva sledeća pitanja: (i) prvo, da li i dalje postoje okolnosti na koje su se direktno žalili podnosioci zahteva; i (ii) drugo, da li je efekt eventualne povrede Konvencije zbog tih okolnosti takođe ispravljen. Sud je takođe ocenio da li je i dalje neophodno da se nastavi sa razmatranjem ovog slučaja u smislu poštovanja ljudskih prava zagarantovana Ustavom i Konvencijom.

2. U smislu ove analize, Sud je dalje zaključio da je u ovom slučaju, (i) sve dok razlog zbog kojeg je odluka predsednika osporena, tj. odlaganje izbora na neodređeno vreme, više ne postoji; i (ii) sve dok je efekat eventualne povrede člana 45. Ustava i člana 3. Protokola 1 uz EKLJP zbog tih okolnosti rešen određivanjem novog datuma izbora (29. novembra 2020. godine), Sud smatra da ovaj slučaj ne uključuje nikakve posebne okolnosti u vezi sa poštovanjem ljudskih prava propisanim u Ustavu i Konvenciju.

3. Shodno tome, Sud utvrđuje da se odlukom predsednika [br. 157/2020], predmet zahteva podnosilaca zahteva značajno promenio. Trenutna pozicija, naime određivanje datuma izbora, takva je okolnost koja se sastoji u činjenici da predmetni zahtev već nema obrazloženja i da je cilj koji se težio postizanju već u potpunosti postignut. U smislu ovoga, Sud smatra da više nema merituma za dalje razmatranje ovog slučaja i takvo obrazloženje je Sud već jasno istakao u svojoj sudskoj praksi (vidi: slučajeve Suda: KO63/12, sa podnosiocem zahteva: Alma Lame i 10 drugih poslanika Skupštine Republike Kosovo za ocenu ustavnosti članova 37, 38 i 39 Krivičnog zakonika br. 04/L-82 Republike Kosovo, odluka o povlačenju zahteva od 10. decembra 2012. godine, stav 19; slučaj KO107/10, sa podnosiocem zahteva: Gani Geci i drugi poslanici, ocena ustavnosti odluke Skupštine od 14. oktobra 2010. godine o Nacrtu strategije i o odluci Vlade o privatizaciji Pošte i telekomunikacije Kosova, odluka o povlačenju od 17. avgusta 2011. godine, stavovi 24-26; slučajevi KI58, KI66 i KI94/12 sa podnosiocima zahteva: Selatin Gashi, Halit Azemi i grupa opštinskih savetnika SO Vitina, Zahtev za ocenu ustavnost odluka opštine Mitrovica, Gnjilane i Vitine o uslovljavanju građana na pristup opštinskim uslugama plaćanjem obaveza prema javnim preduzećima, odluka o povlačenju zahteva sa liste od 5. jula 2013. godine, stav 45).

4. Stoga, kao opšte proceduralno načelo, Sud ne donosi odluke u slučajevima kada slučaj više ne postoji i slučaj ostaje bez predmeta razmatranja. Ovo je univerzalno prihvaćeno načelo ponašanja sudova i analogno je principu sudskog obuzdavanja (vidi: slučaj KO63/12, gore citiran, stav 23; KI11/09, Tomë Krasniqi, ocena ustavnosti člana 2, stava 1 Administrativnog naređenja Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK) br. 2003/12 i člana 20, stav 1 Zakona o Radio-televiziji Kosova, Zakon br. 02/L-47, odluka o povlačenju zahteva od 30. maja 2011. godine, stav 46).

5. Prilikom ocene ustavnosti odluke predsednika Republike Kosovo br. 52/20 od 14. marta 2020. godine, Sud je većinom odlučio da je stvar ostala bez predmeta razmatranja i shodno tome, odlučio:
(i) DA POVUČE SA LISTE zahtev, u skladu sa pravilom 35 (4) Poslovnika o radu;
(ii) DA DOSTAVI ovu odluku stranama.