Odluke sa sednice razmatranja održane 16. septembra 2020. godine

16.09.2020

Na sednici razmatranja održanoj 16. septembra 2020. godine, Ustavni sud Republike Kosovo je razmotrio zahteve: 1. KI 243/19; 2. 53/20 i 3. KI 85/20. U nastavku možete pročitati kratke sažetke odluka (kompletni tekstovi odluka biće dostavljeni stranama i biće objavljeni na web stranici Suda i u Službenom listu narednih dana):

1. Rešenje
Predmet: KI 243/19
Podnosilac zahteva: Muhamet Idrizi

Predmet stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [PML. br. 290/2019] od 21. oktobra 2019. godine, kojom je podnosilac zahteva tvrdio da su povređena njegova osnovna prava i slobode zagarantovana članovima 30. [Prava optuženog] i 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo u vezi sa članom 6. (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Zahtev se zasnivao na stavovima 1. i 7. člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1. i 7. člana 113. Ustava, članom 20. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

2. Rešenje
Predmet: KI 53/20
Podnosilac zahteva: Kujtim Bakija

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [Rev. br. 283/2019] od 9. oktobra 2019. godine, kojom je podnosilac zahteva tvrdio da su povređena njegova prava zaštićena članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosova u vezi sa članom 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima i članom 54. [Sudska zaštita prava] Ustava.
Zahtev se zasnivao na stavovima 1. i 7. člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka], 47. [Individualni zahtevi], 48. [Tačnost podneska] i 49 [Rokovi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1. i 7. člana 113. Ustava, članom 20. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

3. Rešenje
Predmet: KI 85/20
Podnosilac zahteva: Shpëtim Bokshi

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti rešenja Apelacionog suda Kosova [Ac. br. 4273/19] od 5. februara 2020. godine, kojim podnosilac zahteva navodi da su mu povređena prava zagarantovana članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo u vezi sa članom 6. (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava.
Zahtev se zasnivao na stavovima 1. i 7. člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1. i 7. člana 113. Ustava, članovima 20. i 27. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 39 (2), 57 i 59 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.