Odluke sa sednice razmatranja održane 14. oktobra 2020. godine

14.10.2020

Na sednici razmatranja održanoj 14. oktobra 2020. godine, Ustavni sud Republike Kosovo je razmotrio sledeće zahteve: 1. KI 12/20; 2. KI 25/20; 3. KI 74/20 i 4. KI 93/20. U nastavku možete pročitati kratke sažetke odluka (puni tekstovi odluka biće dostavljeni stranama narednih dana i biće objavljeni na web stranici Suda i u Službenom listu):

1. Rešenje
Predmet: KI 12/20
Podnosilac zahteva: Hamijete Dinarama-Daija

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova [AC-I-13-0181-A0008] od 29. avgusta 2019. godine o pitanjima koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju. Podnositeljka zahteva je navodila da su joj osporenom odlukom povređena prava zagarantovana članovima: 24. [Jednakost pred zakonom], 31. [Pravo na pravično i nepristrano suđenje] i 46. [Zaštita imovine] Ustava Republike Kosovo, kao i članom 6. (Pravo na pravično suđenje) i članom 1. Protokola 1 (Zaštita imovine) Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Zahtev se zasnivao na stavovima 1 i 7, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članu 22. [Procesuiranje podneseka] i članu 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilu 32 [Podnošenje podneseka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1 i 7, člana 113. Ustava, članom 20. Zakona o Ustavnom sudu i pravilom 39 (1) (c) i 59 (2) Poslovnika, zahtev proglasi neprihvatljivim.

2. Rešenje
Predmet: KI 25/20
Podnosilac zahteva: Dashamir Uruçi

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Kosova [Rev. br. 367/2019] od 10. decembra 2019. godine u vezi sa rešenjem Apelacionog suda Kosova [Ac. br. 3906/19] od 9. septembra 2019. godine. Podnosilac zahteva je tvrdio da su osporenom odlukom povređena njegova prava zagarantovana članom 31. [Pravo na pravično suđenje] Ustava Republike, kao i članovima 5 (Pravo na slobodu i sigurnost) i 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Zahtev se zasnivao na stavovima 1 i 7, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podneseka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1 i 7, člana 113. Ustava, članovima 20., 47. i 49. Zakona o Ustavnom sudu i pravilom 39 (1) (c) i 59 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

3. Rešenje
Predmet: KI 74/20
Podnosilac zahteva: Gazmend Boshnjaku

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti rešenja Poreske administracije Kosova, Regionalne kancelarije u Đakovici [NRB 70157617] od 10. maja 2011. godine, kojim su, prema navodima podnosioca zahteva, povređena njegova prava zagarantovana članom 24. [Jednakost pred zakonom] i članom 31. [Pravo na pravično i nepristrano suđenje] Ustava Republike Kosovo, kao i članom 6. [Pravo na pravično suđenje] Evropske konvencije o ljudskim pravima. Podnosilac zahteva je takođe tražio od Suda da uvede privremenu meru kako bi se poništila odluku Poreske administracije.
Zahtev je zasnovan na članovima 21.4 i 113.7 Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podneseka], 27. [Privremene mere] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se odbije zahtev za privremenu meru i da se, u skladu sa stavovima 1 i 7, člana 113. Ustava, članovima 20. i 47. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 39 (1) (b) i 57 (1) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

4. Odluka
Predmet: KI 93/20
Podnosilac zahteva: Tush Kolgjeraj

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti rešenja Apelacionog suda Kosova [PN. br. 825/17] od 6. oktobra 2017. godine, kojim su, prema navodima podnosioca zahteva, povređena sva njegova prava zagarantovana Ustavom Republike Kosovo.
Zahtev se zasnivao na stavovima 1 i 7, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa članom 116.1 Ustava, članom 20. Zakona o Ustavnom sudu i pravilom 35 (5) Poslovnika o radu, zahtev treba odbiti.