Odluke sa sednice razmatranja održane 11. novembra 2020. godine

11.11.2020

Na sednici razmatranja, održane 11. novembra 2020. godine, Ustavni sud Republike Kosovo je razmotrio sledeće zahteve: 1. KI 202/19; 2. KI 211/19; 3. KI 232/19; 4. KI 03/20; 5. KI 11/20; 6. KI 32/20; 7. KI 77/20; 8. KI 78/20, KI 79/20 i KI 80/20; 9. KI 100/20; 10. KI 107/20; 11. KI 117/20; 12. KI 126/20; 13. KI 127/20 i 14. KI 137/20. Ispod možete pročitati kratke sažetke odluka (pun tekst odluka će se uručiti stranama, objaviti na web stranici Suda i u Službenom listu narednih dana):

1. Br. predmeta: KI 202/19
Podnosilac zahteva: Demir Krasniqi

Predmetna stvar zahteva je ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Kosova [Rev. br. 263/2019] od 26. septembra 2019. godine, kojim je podnosilac zahteva navodio da su mu povređena prava zagarantovana članom 46. [Zaštita imovine] Ustava Republike Kosovo u vezi sa članom 1 Protokola br. 1 [Zaštita imovine] Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Zahtev se zasnivao na stavovima 1 i 7, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1 i 7, člana 113. Ustava, članovima 20. i 47. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 39 (1)(b), 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

2. Br. predmeta: KI 211/19
Podnosilac zahteva: Hashim Gashi i Selajdin Isufi

Predmetna stvar zahteva je ocena ustavnosti odluke Vlade Republike Kosovo [br. 11/111] od 19. jula 2019. godine u vezi sa odlukama Vlade: [br. 5/76] od 21. novembra 2018. godine i [br. 5/55] od 6. jula 2018. godine. Podnosioci zahteva su navodili da su im ovim odlukama povređena osnovana prava i slobode zagarantovane članovima: 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], 46. [Zaštita imovine] i 159. [Imovina i društvena preduzeća] Ustava Republike Kosovo. Član 159. Ustava u vezi sa okončanjem međunarodnim nadzora nezavisnosti Kosova je izbrisan amandmanom člana 20. Ustava.
Zahtev se zasnivao na stavovima 1 i 7, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilu 32 (Podnošenje podnesaka i odgovora) Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1 i 7, člana 113. Ustava, članovima 20, 21, 27. i 47. Zakona o Ustavnom sudu i u skladu sa pravilima 35 (5), 39 (1)(a), 39 (1) (b) i 59 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

3. Br. predmeta: KI 232/19
Podnosilac zahteva: Xhemajl Bajraktari

Predmetna stvar zahteva je bilo tumačenje člana 35, tačke 8 i 9 Kolektivnog ugovora obrazovanja Kosova zaključen između Ministarstva obrazovanja i tehnologije i Ujedinjenih sindikata obrazovanja, nauke i kulture. Podnosilac u svom zahtevu nije osporavao neku konkretnu odluku nekog javnog organa u smislu stava 7, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava Republike Kosovo.
Zahtev se zasnivao na stavovima 1 i 7, člana 113. Ustava, članu 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1 i 7, člana 113. Ustava, članovima 20. i 47. Zakona o Ustavnom sudu i u skladu sa pravilima 39 (1)(a) i 59 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

4. Br. predmeta: KI 03/20
Podnosilac zahteva: Lorenc Kolgjeraj

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti odluke Apelacionog suda Kosova [Ac. br. 5107/18] od 8. marta 2019. godine, kojom su mu, prema navodima podnosioca zahteva, povređena osnovna prava i slobode zagarantovane članom 3. [Jednakost pred zakonom], članom 9. [Kulturno i versko nasleđe], članom 24. [Jednakost pred zakonom], članom 27. [Zabrana mučenja, surovog neljudskog ili ponižavajućeg postupanja], članom 28. [Zabrana ropstva i prinudnog rada] i članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo.
Zahtev se zasnivao na stavovima 1 i 7, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilima 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] i 35 [Povlačenje, odbijanje i odbacivanje podnesaka] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa članom 113.6 Ustava, članom 20. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 35 (5) i 59 (3) Poslovnika o radu, zahtev odbije.

5. Br. predmeta: KI 11/20
Podnositeljka zahteva: Fllanza Pozhegu

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova o pitanjima koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju [AC-I-13-0181-A0008] od 29. avgusta 2019. godine i korektivnog rešenja Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova o pitanjima koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju od 10. oktobra 2019. godine. U svom zahtevu, podnositeljka zahteva je tvrdila da su joj ovom presudom povređena prava i slobode zagarantovane članovima: 24. [Jednakost pred zakonom], 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i 46. [Zaštita imovine] Ustava Republike Kosovo, kao i članom 6. (Pravo na pravično suđenje) i članom 1. Protokola br. 1 (Zaštita imovine) Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Zahtev se zasnivao na stavovima 1 i 7, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članu 22. [Procesuiranje podnesaka] i članu 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1 i 7, člana 113. Ustava, članom 20. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 39 (1)(b), 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

6. Br. predmeta: KI 32/20
Podnosilac zahteva: Xhevat Meha

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova [AC-I-17-0417 -A0001-A0002] od 10. oktobra 2019. godine u vezi sa presudom Specijalizovanog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova [C-III-C-17-0076] od 8. juna 2017. godine. Podnosilac zahteva je navodio da su mu ovom presudom povređena osnovna prava i slobode zagarantovane članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo.
Zahtev se zasnivao na stavovima 1 i 7, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] i stavu 4 člana 21. (Opšta načela) Ustava, članovima 22. (Procesuiranje podnesaka) i 47. (Individualni zahtevi) Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i na pravilu 32 (Podnošenje podnesaka i odgovora) Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa članom 21.4 i stavovima 1 i 7, članom 113. Ustava, članovima 20. i 47. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

7. Br. predmeta: KI 77/20
Podnosilac zahteva: Kujtim Zarari

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Apelacionog suda Kosova [PA1. br. 1547/2019] od 2. marta 2020. godine, kojom su mu, prema navodima podnosioca zahteva, povređena prava zagarantovana članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo u vezi sa članom 6. (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Zahtev se zasnivao na stavu 7, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilom 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1 i 7, člana 113. Ustava, članom 47. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 39 (3) (b) i 59 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

8. Br. predmeta: KI 78/20, KI 79/20 i KI 80/20
Podnosilac zahteva: Hilmi Aliu i drugi

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti neodređenog akta javnog organa. U svom zahtevu, podnosilac nije tačno pojasnio koja osnovna prava i slobode zagarantovana Ustavom Republike Kosovo navodi da su mu povređena nekim aktom nekog javnog organa.
Zahtev se zasnivao na stavovima 1 i 7, člana 113. Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilima 32 (Podnošenje podnesaka i odgovora) i 35 (Povlačenje, odbijanje i odbacivanje podnesaka) Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1 i 7, člana 113. Ustava, članovima 22, 47 i 48. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 35 (5) i 59 (3) Poslovnika o radu, zahtev odbije.

9. Br. predmeta: KI 100/20
Podnosilac zahteva: Skënder Hana

Zahtev nema predmet stvari, zato što podnosilac zahteva ne osporava ustavnost nekog akta nekog javnog organa u Republici Kosovo.
Zahtev se zasnivao na stavovima 1 i 7, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1 i 7, člana 113. Ustava, članovima 22.4 i 48. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 32 (2)(h), 35 (5) i 59 (3) Poslovnika o radu, zahtev odbije.

10. Br. predmeta: KI 107/20
Podnosilac zahteva: Ismail Guri

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Kosova [Rev. br. 52/2018] od 17. maja 2018. godine, kojim je podnosilac zahteva tvrdio da su povređena njegova osnovna prava i slobode zagarantovane Ustavom Republike Kosovo. Podnosilac zahteva nije tačno precizirao koja su mu osnovna prava i slobode zagarantovane Ustavom povređena osporenim rešenjem.
Zahtev se zasnivao na stavovima 1 i 7, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. (Procesuiranje podnesaka) i 47. (Individualni zahtevi) Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilu 32 (Podnošenje podnesaka i odgovora) Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa članom 113.7 Ustava, članom 49. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 39 (1)(c) i 59 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

11. Br. predmeta: KI 117/20
Podnosilac zahteva: Isuf Musliu

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti nedostatka sudskih odluka u vezi sa zahtevom za materijalnu naknadu i povratak na posao na Univerzitetu u Prištini. U svom zahtevu, podnosilac zahteva nije osporio nijedan konkretan akt bilo kog javnog organa i nije razjasnio tačno koja su osnovna prava i slobode zagarantovane Ustavom Republike Kosovo, za koje tvrdi da su mu povređena.
Zahtev se zasnivao na stavu 7, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1 i 7, člana 113. Ustava, članom 47. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 39 (1)(b) i 59 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

12. Br. predmeta: KI 126/20
Podnositeljka zahteva: Ganimete Zeka

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti neodređenog akta javnog organa. U podnetom zahtevu, podnositeljka zahteva nije tačno razjasnila koja su osnovna prava i slobode zagarantovane Ustavom Republike Kosovo za koje tvrdi da su joj povređena aktom javnog autoriteta.
Zahtev se zasnivao na stavovima 1 i 7, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1 i 7, člana 113. Ustava, članovima 22.4, 47 i 48. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 32 (2)(h), 35 (5) i 59 (3) Poslovnika o radu, zahtev odbije.

13. Br. predmeta: KI 127/20
Podnosilac zahteva: Kadri Berisha

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti rešenja Posebne komore Vrhovnog suda Republike Kosovo o pitanjima koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju [ASC-11-01015] od 21. novembra 2012. godine. Zahtev je podneo Kadri Berisha iz Prištine, koji tvrdi da je predstavnik osobe D.P. iz Donje Brnjice u Prištini. U zahtevu koji je podneo navodni zastupnik, navodi se da suosobi D.P. povređena prava zagarantovana članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i 46. [Zaštita imovine] Ustava Republike Kosovo.
Zahtev se zasnivao na stavovima 1 i 7, člana 113. Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1 i 7, člana 113. Ustava, članovima 21, 22.4 i 47. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 35 (5) i 59 (3) Poslovnika o radu, zahtev odbije.

14. Br. predmeta: KI 137/20
Podnosilac zahteva: Ali Latifi, kao navodni zastupnik M.S.

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [PML. br. 251/2020] od 14. septembra 2020. godine, kojom je navodni zastupnik lica M.S., koji nije dokazao da ima punomoćje za podnošenje ovog zahteva, navodio da su M.S. povređena prava zagarantovana članovima: 29. [Pravo na slobodu i sigurnost], 36. [Pravo na privatnost], 37. [Pravo na sklapanje braka i zasnivanje porodice], 38. [Sloboda veroispovesti, uverenja i savest], 55. [Ograničenje prava i osnovnih sloboda], 57. [Opšta načela] i 59. [Prava zajednica i njihovih pripadnika] Ustava Republike Kosovo u vezi sa članom 6. (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o ljudskim pravima, kao i prava zagarantovana „Međunarodnom konvencijom o radu”.
Zahtev se zasnivao na stavu 7, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1 i 7, člana 113. Ustava, članovima 21, 22.4 i 48. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 32 (2)(c) i (h), 35 (5) i 59 (3) Poslovnika o radu, zahtev odbije.