Odluke sa sednice razmatranja koja je održana 29. jula 2020. godine

29.07.2020

Na sednici razmatranja, održanoj 29. jula 2020. godine, Ustavni sud Republike Kosova je razmotrio sledeće zahteve: 1. KI 121/19; 2. KI 214/19; 3. KI 233/19; 4. KI 42/20 i 5. KI 43/20. Ispod možete pročitati kratke sažetke odluka (pun tekst odluka će se dostaviti stranama, objaviće se na internet stranici Suda i u Službenom listu narednih dana):

1. Rešenje
Predmet: KI 121/19
Podnosilac zahteva: Ipko Telecomunications

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [ERev. br. 14/2019] od 30. aprila 2019. godine, kojom je podnosilac zahteva tvrdio da su povređena njegova osnovna prava i slobode zagarantovane članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo, u vezi sa članom 6. (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Zahtev se zasnivao na stavu 4 člana 21. [Opšta načela] i stavovima 1 i 7 člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene stranke] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilu 32 [Podnošenje zahteva i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113. Ustava, članom 20. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

2. Presuda
Predmet: KI 214/19
Podnosilac zahteva: Murteza Koka

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Kosova [Rev. br. 195/2019] od 23. jula 2019. godine, kojom podnosilac zahteva navodi da su mu povređena prava zagarantovana članovima 24. [Jednakost pred zakonom], 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i 46. [Zaštita imovine] Ustava Republike Kosovo i članom 6. (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava.
Zahtev se zasnivao na stavu 7 člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene stranke] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Ustavni sud, u skladu sa članom 113.7 Ustava, članovima 20. i 47. Zakona o Ustavnom sudu i pravilom 59 (1) Poslovnika o radu, jednoglasno:

ODLUČUJE

I. DA PROGLASI zahtev prihvatljivim;

II. DA UTVRDI da je došlo do povrede člana 31. Ustava Republike Kosovo u vezi sa članom 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima;

III. DA UTVRDI da nije neophodno da se razmatra da li je došlo do povrede člana 24. i člana 46. Ustava Republike Kosovo;

IV. DA UTVRDI da se rešenje Rev. br. 195/2019 Vrhovnog suda Kosova od 23. jula 2019. godine i rešenje Ac. br. 3860/18 Apelacionog suda od 12. marta 2020. godine, ukidaju;

V. DA UTVRDI da su presuda AC. br. 3332/2013 Apelacionog suda od 26. aprila 2018. godine i presuda C. br. 38/2012 Osnovnog suda od 30. aprila 2013. godine konačne i obavezujuće, i kao takve res judicata;

VI. DA ODBIJE zahtev za neobjavljivanje identiteta;

VII. DA NALOŽI Vrhovnom sudu da obavesti Ustavni sud, što je pre moguće, ali najkasnije do 23. decembra 2020. godine, u vezi sa merama preduzetim za sprovođenje presude ovog Suda u skladu sa pravilom 66. (4) Poslovnika;

VIII. DA OSTANE posvećen ovom pitanju do ispunjenja ovog naloga.

3. Rešenje
Predmet: KI 233/19
Podnosilac zahteva: Qaush Mulliqi

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju [AC-I-18-0162] od 15. avgusta 2019. godine. Podnosilac zahteva je tvrdio da su mu ovom presudom povređena osnovna prava i slobode zagarantovane članom 32. [Pravo na pravna sredstva] i članom 54. [Sudska zaštita prava] Ustava Republike Kosovo.
Zahtev se zasnivao na stavu 7 člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene stranke] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113. Ustava, članom 20. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

4. Rešenje
predmet: KI 42/20
Podnosilac zahteva: Armend Hamiti

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti dve odluke Tužilačkog saveta Kosova: [KPK br. 699/2019] od 12. novembra 2019. godine i [KPK br. 797/2019] od 23. decembra 2019. godine u vezi sa procesom imenovanja glavnog tužioca Specijalnog tužilaštva Republike Kosovo. Podnosilac zahteva je navodio da su mu ovim odlukama povređena prava i slobode zagarantovane članovima: 24. [Jednakost pred zakonom], 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], 32. [Pravo na pravno sredstvo] i 110.3 [Tužilački savet Kosova] Ustava Republike Kosovo.
Zahtev se zasnivao na članu 113.7 Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona b. 03/L-121 o Ustavnom sudu i na pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113. Ustava, članovima 20. i 47. Zakona o Ustavnom sudu i pravilom 39 (1)(b) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

5. Rešenje
Predmet: KI 43/20
Podnosilac zahteva: Fitore Sadikaj

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti odluke Tužilačkog saveta Kosova [KPK br. 697/2019] od 12. novembra 2019. godine i odluke Tužilačkog saveta Kosova [KPK br. 796/2019] od 23. decembra 2019. godine u vezi sa izborom glavnog tužioca Osnovnog tužilaštva u Prištini. Podnosilac zahteva je navodio da su mu ovim odlukama povređena prava i slobode zagarantovana članovima: 24. [Jednakost pred zakonom], 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], 32 [Pravo na pravna sredstva], 54. [Sudska zaštita prava] i 110.3 [Tužilački savet Kosova] Ustava Republike Kosovo, kao i članom 6. (Pravo na pravično suđenje), članom 13. (Pravo na delotvorni pravni lek) i članom 14. (Zabrana diskriminacije) Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Zahtev se zasnivao na članu 113.7 Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113. Ustava, članovima 20. i 47. Zakona o Ustavnom sudu i pravilom 39 (1)(b) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.