Obaveštenje za medije

24.09.2010

Tokom večanja održanog 22. septembra 2010. god , Ustavni sud Republike Kosovo je razmotrio i glasao u vezi sledečih tri slučaja.
U Slučaju KI 56/09, „Fadil Hoxha i 59 drugih protiv Skupštine Opštine Prizren“, Sud je večao i odlučio večinom glasova da je podnesak prihvatljiv. Sud je takođe ustanovio, jednoglasno, da postoji povreda prava podnosioca zahteva garantovanih članom 52.2 . Ustava Republike Kosovo.
U Slučaju KI 06/10, „Valon BISLIMI protiv Ministarstva unutrasnjih poslova, Sudskog saveta Kosova i Ministarstva pravde“, Sud je večao i jednoglasno odlučio da je podnesak prihvatljiv. Sud je takođe ustanovio, jednoglasno, da postoji povreda prava podnosioca zahteva, pravo na slobodno kretanje, garantovano članom 35.2. Ustava, u vezi sa članom 2. Protokola br. 4 uz evropsku Konvenciju za Ijudska prava. Praksa zasnovana na Memorandumu o sporazumevanju od 21. avgusta 2008. god, koji primenjuju Ministarstvo unutrašnjih poslova i opštinski sud onemogučuje podnosiocu zahteva da uživa pravo na efektivno pravno sredstvo, u suprotnosti sa članom 54. Ustava. Ministarstvo unutrašnjih poslova treba da donese odluku vezano sa zahtevom za izdavanje pasoša koji je podnosilac zahteva podneo dana 27. aprila 2009. god, u saglasnosti sa Zakonom o putnim ispravama, u roku od 30 dana od dana primanja presude.
U slučaju KI 47/10, „Naim Rrustemi i 31 drugih poslanika Skupštine Republike Kosovo protiv Njegove Ekselencije, Fatmira Sejdiu-a, Predsednika Republike Kosovo“, Sud je ustanovio, večinom glasova, da je podnesak, podnet 25 . juna 2010. god, prihvatljiv . Sud je takođe ustanovio da postoji ozbiljna povreda Ustava Kosova, odnosno člana 88.2., od strane Njegove Ekselencije, Fatmira Sejdiu-a, držeči istovremeno položaj Predsednika Republike i predsednika političke partije Demokratski savez Kosova (LDK).
Celi tekst presuda če biti uskoro dostavljen strankama.