Obaveštenje u vezi sa radom Ustavnog suda

16.03.2020

U skladu sa preporukama Vlade Republike Kosovo i imajući u obzir sveopštu situaciju u zemlji, nakon potvrđivanja prvih slučajeva sa virusom COVID-19, Ustavni sud je odlučio da reduktuje svoje javne i službene aktivnosti.

Međutim, da bi se ispoštovalo pravo svih građana Republike Kosova da mogu da podnesu svoje ustavne žalbe i da se iste razmatraju bez obzira na aktuelnu situaciju, Sud će, tokom ovog vremenskog perioda, da nastavi sa radom sa smanjenim brojem osoblja, koje će biti fizički prisutno na svojim radnim mestima. Sve sudije će nastaviti sa radom iz svojih domova i biće dostupni da razmotre bilo koji hitni zahtev koji može biti podnet pred Sudom. Takođe, svi savetnici Suda kao i službenici iz Sekretarijata, uz izuzeće onih koji će biti dežurni u Sudu, će nastaviti sa radom iz svojih domova, koliko god je to moguće u ovakvim okolnostima.

Dakle, Ustavni sud će nastaviti da prima podneske kako građana tako i svih strana koje su ovlašćene tokom službenog radnog vremena, kao i svakog drugog radnog dana (08:00 – 16:00). Ali, da bi se onemogućilo dalje širenje virusa COVID-19, svim zainteresovanim stranama se predlaže da tokom ovog vremena svoje zahteve, po mogućnosti, podnose na elektronski način, na službenoj elektronskoj pošti Suda: [email protected]. Obrazac zahteva kao i Uputi za popunjavanje Obrasca zahteva se mogu preuzeti na elektronskoj stranici Ustavnog Suda: www.gjk-ks.org.

U vezi sa rokovima za podnošenje zahteva, Sud podseća da na osnovu člana 50 zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu: “Ukoliko podnosilac nije bio u mogućnosti da podnese podnesak u predviđenom roku bez svoje krivice, Ustavni sud je dužan da, na osnovu podneska podnosioca, isti vrati u pređašnje stanje. Podnosilac je dužan da podnese podnesak o povraćaju u pređašnje stanje u roku od petnaest (15) dana, od dana kada je prestao razlog propuštanja i ujedno je dužan da obrazloži svoj zahtev. Povraćaj u pređašnje stanje nije dozvoljen ukoliko je prošla godina ili više od dana proteka roka određenog ovim zakonom.

Ovo obaveštenje važi do narednog obaveštenja od strane Suda.