Obaveštenje o odlukama sa sednice za razmatranje održane 22. septembra 2021. godine

24.09.2021

Na sednici razmatranja održanoj dana 22. septembra 2021. godine, Sud je odlučio da donese Rešenja o neizvršenju svojih presuda: KI 56/09, presuda od 22. septembra 2010. godine, sa podnosiocem: Fadil Hoxha i 59 drugih; i KI 132/15, presuda od 19. maja 2016. godine, sa podnosiocem: Manastir Dečani.

Na osnovu člana 116 [Pravni efekat odluka] Ustava Republike Kosovo, odluke Ustavnog suda su obavezne za pravosuđe i sva lica i institucije Republike Kosovo. Na osnovu ovog člana Ustava i pravilu 66 (Izvršenje odluka) Poslovnika o radu Ustavnog suda, Sud putem svojih mehanizma i na periodičan način procenjuje izvršenje svojih presuda, i u slučaju neizvršenja odluke može da donese rešenje o neizvršenju u kojem naglašava da navedena odluka nije izvršena, koja se objavljuje u Službenom listu i o tome se informiše državni tužilac.

Na osnovu sprovedenog postupka od Suda povodom monitorisanja izvršenja svojih odluka, Sud je utvrdio da dve relevantne presude nisu izvršene i sledstveno obavestio je državnog tužioca.

I. U slučaju presude Suda KI 56/09, podnosioci zahteva su osporili odluku Skupštine opštine Prizren [01/011-3257] od 30. aprila 2009. godine o izmeni Urbanističkog plana za naselje Jaglenica (sada Dardanija), navodeći povredu osnovnih prava i sloboda zagarantovanih članovima: 45. [Pravo na izbor i učešće], 52. [Odgovornost za životnu sredinu] i 124. [Organizovanje i funkcionisanje lokalne samouprave] Ustava. Nakon procene navoda podnosilaca zahteva, Sud je utvrdio da je osporena odluka doneta u suprotnosti sa garancijama odraženih u stavu 2. člana 52. Ustava, zahtevajući od Skupštine opštine Prizren da u roku od šest (6) meseci dostavi Sudu informacije o merama koje su preduzete u cilju izvršenja presude KI56/09.

II. U slučaju presude Suda KI 132/15, podnosilac zahteva je osporio dve odluke Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju, odnosno odluke [br. AC-I-13-0008] i [AC-I-13-0009] od 12. juna 2015. godine, tvrdeći da je došlo do povrede prava i osnovnih sloboda koje su zagarantovane članovima: 24 [Jednakost pred Zakonom], 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], 32 [Pravo na pravno sredstvo], 46 [Zaštita imovine] i 54 [Sudska zaštita prava] Ustava, i članom 13 (Pravo na delotvorni pravni lek) Evropske konvencije o ljudskim pravima. Nakon procene navoda podnosioca zahteva, Sud je utvrdio da su dve osporene odluke od 12. juna 2015. godine Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda nevažeće, da su dve odluke Specijalizovanog veća za imovinu Posebne komore Vrhovnog suda od 27. decembra 2012. godine odnosno [br. SCC-08-0026 i br. SCC-08-0227], konačne odluke, obavezne, i, kao takve su res judicata.

U skladu sa stavom (8) pravila 66 Poslovnika o radu, Sud je kontinuirano pratio sprovođenje ove dve presude putem svojih mehanizama i razmenom pisama sa stranama uključenim u navedene slučajeve, koje se ogleda u objavljena Rešenja o neizvršenju. Nakon procene ažuriranih informacija u vezi sa izvršenjem presuda KI56/09 i KI132/15, Sud je jednoglasno (i) utvrdio da iste nisu izvršene jer odgovorni organi nisu preduzeli potrebne mere za njihovo potpuno izvršenje, kako se to zahteva članom 116. Ustava; i (ii) odlučio da obaveštava državnog tužioca o dva Rešenja o neizvršenju.

Sud ponavlja da je izvršenje njegovih odluka obaveza za sva lica i institucije Republike Kosovo na osnovu člana 116. Ustava. Štaviše, sprovođenje konačnih odluka je temeljni princip vladavine prava, kao osnovna vrednost ustavnog poretka Republike Kosovo, kako je utvrđeno članovima 3 [Jednakost pred Zakonom] i 7 [Vrednosti] Ustava.

Napomena:

Ovo obaveštenje za medije pripremio je Sekretarijat Suda samo u informativne svrhe. Kompletni tekstovi odluka su dostavljene strankama uključenim u slučajima, objavljene su u veb-stranici Suda i biće objavljene i u Službenom listu u utvrđenim rokovima.
Da biste primali obaveštenja o odlukama od Ustavnog suda, molimo vas registrujte se na: https://gjk-ks.org/sr/odluke.