Obaveštenje o odlukama sa sednice za razmatranje koja je održana 28. aprila 2021. godine

28.04.2021

Na sednici za razmatranje održane 28. aprila 2021. godine, Ustavni sud Republike Kosovo je razmotrio zahteve: 1. KI 51/19; 2. KI 74/19; 3. KI 111/19; 4. KI 136/19; 5. KI 186/19, KI 187/19, KI 200/19 i KI 208/19; 6. KI 235/19; 7. KI 09/20; 8. KI 113/20; 9. KI 188/20; 10. KI 09/21 i 11. KI 21/21. Ispod možete pročitati kratak sadržaj odluka Suda (puni tekstovi rešenja i presuda će biti uručeni stranama, biće objavljeni na službenoj elektronskoj stranici Suda i u Službenom listu tokom narednih dana):

1. Predmet: KI 51/19
Podnosilac zahteva: Qamil Lupçi

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [ARJ. UZVP. br. 37/2018], od 5. decembra 2018. godine, u vezi sa presudom Apelacionog suda Kosova [AA. br. 97/2018], od 10. oktobra 2018. godine kao i presudom Osnovnog suda u Prištini [A. br. 724/16], od 6. septembra 2017. godine. Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti odluke Komisije za žalbe u Ministarstvu Rada i Socijalne Zaštite (MRSZ) [br. 2379], od 5. maja 2016. godine kao i odluke Nezavisnog nadzornog odbora civilne službe Kosova [A/02/68/2016], od 12. aprila 2016. godine, kojom je naloženo Komisiji za žalbe MRSZ-a da donese meritornu odluku u vezi sa zahtevom podnosioca zahteva .
Podnosilac zahteva je tvrdio da je osporenim odlukama došlo do povrede njegovih prava i osnovnih sloboda koje su zagarantovane članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], članom 46. [Zaštita imovine] Ustava Republike Kosovo, u vezi sa članom 6. (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o ljudskim pravima i članom 7. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7 člana 113. Ustava Republike Kosovo, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121, i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Kosovo.
– Sud je, u skladu sa članom 113.7 Ustava, članovima 20 i 47 Zakona o Ustavnom sudu i u skladu sa pravilima 59 (1) i 66 (5) Poslovnika o Radu,

ODLUČIO

I. DA PROGLASI zahtev prihvatljivim;

II. DA UTVRDI da je došlo do povrede člana 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava u vezi sa stavom 1 člana 6. [Pravo na pravično suđenje] Evropske konvencije o ljudskim pravima;

III. DA VRATI pitanje radi efektivnog rešenja u nadležnu Komisiju Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite, u skladu sa Odlukom Nezavisnog Nadzornog Odbora Civilne službe Kosova [A/02/68/2016] od 12. aprila 2016. godine kao što je potvrđeno odlukama redovnih sudova;

IV. DA ZATRAŽI od Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite, da obavesti Sud, u skladu sa pravilom 66 (5) Poslovnika o Radu, o preduzetim merama za primenu Presude Suda i to najkasnije do 11. oktobra 2021. godine;

V. DA ODBIJE zahtev za održavanje sednice saslušanja;

VI. DA OSTANE snažno posvećen ovom pitanju u očekivanju saglasnosti sa tim zahtevom;

2. Predmet: KI 74/19
Podnosilac zahteva: “SUVA Rechtsabteillung”

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [E. Rev. br. 39/2018], od 8. januara 2019. godine, u vezi sa presudom Apelacionog suda Kosova [Ae. br. 91/2016], od 31. avgusta 2018. godine i presudom Osnovnog suda u Prištini [III. C. br. 506/2012], od 8. februara 2016. godine. Podnosilac zahteva je tvrdio da je osporenom odlukom došlo do povrede njegovih prava i osnovnih sloboda koje su zagarantovane članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo, a u vezi sa članom 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavu 4 člana 21 [Opšta načela] kao i na stavovima 1 i 7 člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je, u skladu sa članovima 21.4 i 113.7 Ustava, članovima 20 i 47 Zakona o Ustavnom sudu i u skladu sa pravilom 59 (1) Poslovnika o Radu,

ODLUČIO

I. DA PROGLASI, jednoglasno, zahtev prihvatljivim;

II. DA UTVRDI, većinom glasova, da nije došlo do povrede člana 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava i člana 6 (Pravo na pravično suđenje) EKLjP-a;

3. Predmet: KI 111/19
Podnosilac zahteva: Osiguravajuća Kompanija “SUVA Rechtsabteillung”

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [E. Rev. br. 1/2019], od 27. februara 2019. godine, kojom je, po navodima podnosioca zahteva došlo do povrede njegovih osnovnih prava i sloboda koje su zagarantovane članovima 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo, a u vezi sa članom 6 Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavu 4 člana 21 [Opšta načela] kao i na stavovima 1 i 7 člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je, u skladu sa članovima 21.4 i 113.7 Ustava, članovima 20 i 47 Zakona o Ustavnom sudu i u skladu sa pravilom 59 (1) Poslovnika o Radu,

ODLUČIO

I. DA PROGLASI, jednoglasno, zahtev prihvatljivim;

II. DA UTVRDI, većinom glasova, da je Presuda Vrhovnog Suda Republike Kosova, E. Rev. br. 1/2019, od 27. februara 2019. godine, u skladu sa članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo i članom 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima;

4. Predmet: KI 136/19
Podnosilac zahteva: “CO COLINA” sh.p.k.

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti člana 1 Zakona [br.06/L-155] o Zabrani Igara na Sreću. Podnosilac zahteva je tvrdio da je osporenom članom došlo do povrede prava i sloboda koje su zagarantovane članom 46 [Zaštita Imovine] Ustava Republike Kosovo i članom 1 Protokola 1 Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima.
Zahtev je bio zasnovan na članovima 21.4 i 113.7 Ustava, na članu 47 Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121 i pravilu 29 Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113 Ustava, članovima 20, 47 i 49 Zakona o Ustavnom sudu i u skladu sa pravilima 39 (1)(b) i 59 (2) Poslovnika o Radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

5. Predmet: KI 186/19, KI 187/19, KI 200/19 i KI 208/19
Podnosilac zahteva: Belkize Vula Shala i drugi

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti Presude Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku Agenciju za Privatizaciju [AC-I-13-0181-A0008], od 29. avgusta 2019. godine, kojom je, po navodima podnosilaca zahteva, došlo do povrede njihovih osnovnih prava i sloboda koje su zagarantovana članovima: 24 [Jednakost pred zakonom], 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i 46 [Zaštita Imovine] Ustava Republike Kosovo i članom 6 (Pravo na pravično suđenje) i članom 1 Protokola br. 1 (Zaštita Imovine) Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7 člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je, u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113 Ustava, članovima 20 i 47 Zakona o Ustavnom sudu kao i u skladu sa pravilom 59 (1) (a) Poslovnika o Radu:

ODLUČIO

I. DA PROGLASI, većinom glasova, zahtev prihvatljivim;

II. DA UTVRDI, većinom glasova, da je došlo do povrede člana 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo u vezi sa članom 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima;

III. DA PROGLASI nevažećom Presudu Žalbenog Veća Posebne Komore Vrhovnog Suda [AC-I-13-0181-A0008] od 29. avgusta 2019. godine;

IV. DA VRATI pitanje na ponovno odlučivanje pred Žalbenim većem Posebne Komore Vrhovnog Suda, u skladu sa zaključcima ove presude;

V. DA NALOŽI Žalbenom veću Posebne Komore Vrhovnog Suda da obavesti Sud, u skladu sa pravilom 66 (5) Poslovnika o Radu, o merama koje su preduzete radi primene Presude Suda i to do 28. jula 2021. godine;

6. Predmet: KI 235/19
Podnosilac zahteva: “Allianz Suisse Versicherungs- Gesellschaft AG”

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [E.Rev. br. 32/2019], od 31. jula 2019. godine, u vezi sa presudom Apelacionog Suda Kosova [Ae. br. 289/2017], od 31. januara 2019. godine i presudom Osnovnog suda u Prištini, Odeljenje za privredna pitanja [I.C. br. 238/2015], od 31. oktobra 2017. godine. Strana podnosilac je tvrdila da je osporenom odlukom došlo do povrede prava i osnovnih sloboda koje su zagarantovane članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo, a u vezi sa članom 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavu 4 člana 21 [Opšta načela] kao i na stavovima 1 i 7 člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je, u skladu sa članovima 21.4 i 113.7 Ustava, članovima 20 i 47 Zakona o Ustavnom sudu i u skladu sa pravilom 59 (1) Poslovnika o Radu:

ODLUČIO

I. DA PROGLASI, jednoglasno, zahtev prihvatljivim;

II. DA UTVRDI, većinom glasova, da je Presuda Vrhovnog Suda Republike Kosova E. Rev. br.32/2019, od 31. jula 2019. godine, u skladu sa članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo i članom 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima;

7. Predmet: KI 09/20
Podnosilac zahteva: “SUVA Rechtsabteillung”

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [E. Rev. br. 28/2019], od 1. avgusta 2019. godine, u vezi sa presudom Apelacionog Suda Kosova [Ae. br.265/2017], od 5. februara 2019. godine, i presudom Osnovnog suda u Prištini, Odeljenje za privredna pitanja [III. Ek. br. 249/2015], od 12. oktobra 2017. godine. Podnosilac zahteva je tvrdio da je osporenom odlukom došlo do povrede prava i osnovnih sloboda koje su zagarantovane članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo, a u vezi sa članom 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavu 4 člana 21 [Opšta načela] kao i na stavovima 1 i 7 člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je, u skladu sa članovima 21.4 i 113.7 Ustava, članovima 20 i 47 Zakona o Ustavnom sudu i u skladu sa pravilom 59 (1) Poslovnika o Radu,

ODLUČIO

I. DA PROGLASI, jednoglasno, zahtev prihvatljivim;

II. DA UTVRDI, većinom glasova, da je Presuda Vrhovnog Suda Republike Kosova E. Rev. br. 28/2019, od 1. avgusta 2019. godine, u skladu sa članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo i članom 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima;

8. Predmet: KI 113/20
Podnosilac zahteva: IF Skadeforsikring, iz Norveške

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [E. Rev. br. 62/2020], od 6. aprila 2020. godine, kojom je, po navodima strane podnosioca, došlo do povrede njenih prava i sloboda koje su zagarantovane članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo a u vezi sa članom 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavu 4 člana 21 [Opšta načela] kao i na stavovima 1 i 7 člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je, u skladu sa članovima 21.4 i 113.7 Ustava, članom 20 Zakona o Ustavnom sudu i u skladu sa pravilima 39 (2) i 59 (1) Poslovnika o Radu,

ODLUČIO

I. DA PROGLASI, jednoglasno, zahtev prihvatljivim;

II. DA UTVRDI, većinom glasova, da nije došlo do povrede člana 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava i člana 6 (Pravo na pravično suđenje) EKLjP-a Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima;

9. Predmet: KI 188/20
Podnosilac zahteva: “SUVA Rechtsabteillung”

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti Presude Apelacionog suda Kosova [Ae. br. 63/2019], od 15. oktobra 2020. godine, a u vezi sa presudom Osnovnog suda u Prištini, Odeljenje za privredna pitanja [IV.EK. br. 535/2015], od 3. januara 2019. godine. Strana podnosilac je tvrdila da je osporenom odlukom došlo do povrede prava i osnovnih sloboda koje su zagarantovane članom 31 [E Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo, a u vezi sa članom 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavu 4 člana 21 [Opšta načela] kao i na stavovima 1 i 7 člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je, u skladu sa članovima 21.4 i 113.7 Ustava, članovima 20 i 47 Zakona o Ustavnom sudu i u skladu sa pravilom 59 (1) Poslovnika o Radu:

ODLUČIO

I. DA PROGLASI, jednoglasno, zahtev prihvatljivim;

II. DA UTVRDI, većinom glasova, da je Presuda Apelacionog suda Republike Kosova Ae. br. 63/2019, od 15. oktobra 2020. godine, u skladu sa članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo i članom 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima;

10. Predmet: KI 09/21
Podnosilac zahteva: Sadat Lekiqi

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti Obaveštenja as-hoc Parlamentarne Komisije Skupštine Republike Kosova, o izboru kandidata za članove Nezavisnog Nadzornog Odbora Civilne službe Kosova, od 15. septembra 2020. godine. Podnosilac zahteva je tvrdio da je osporenim aktom došlo do povrede njegovih osnovnih prava i sloboda koje su zagarantovane članovima: 21 [Opšta načela], 22 [Direktna primena Međunarodnih sporazuma i Instrumenata], 24 [Jednakost pred zakonom] i 49 [Pravo na rad i Obavljanje Profesije] Ustava Republike Kosovo kao i članovima: 13 (Pravo na delotvorni pravni lek), 14 (Zabrana diskriminacije) i 17 (Zabrana zloupotrebe prava) Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7 člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članovima 22 (Procesuiranje podnesaka), 27 (Privremene mere) i 47 (Individualni zahtevi) Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121, kao i pravilu 32 (Podnošenje podnesaka i odgovora) i 56 (Zahtev za uvođenje privremenih mera) Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113 Ustava, članovima 20, 27 i 47.2 Zakona o Ustavnom Sudu i u skladu sa pravilima 39 (1)(b), 57 i 59 (2) Poslovnika o Radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

11. Predmet: KI 21/21
Podnosilac zahteva: Asllan Meka

O Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti Rešenja Apelacionog suda Kosova [Ac. br. 4385/2020], od 15. decembra 2020. godine, u vezi sa rešenjem Osnovnog suda u Đakovici, Opšte Odeljenje, Građanski odsek [PPP. br. 52/2020], od 15. jula 2020. godine. Podnosilac zahteva je tvrdio da je osporenom odlukom došlo do povrede njegovih osnovnih prava i sloboda koje su zagarantovane članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo a u vezi sa članom 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima (EKLjP) kao i članom 32 [Pravo na pravno sredstvo] Ustava, u vezi sa članom 13 (Pravo na delotvorni pravni lek) i članom 1 (Zaštita Imovine) Protokola br. 1 EKLjP-a.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7 člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka], 27 [Privremene mere] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] i 56 [Zahtev za uvođenje privremenih mera].
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113 Ustava, članovima 20, 27 i 47.2 Zakona o Ustavnom sudu i u skladu sa pravilima 39 (1)(d) i (2), 57 (4) i 59 (2) Poslovnika o Radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.