Obaveštenje o odlukama sa sednice razmatranja koja je održana 2. juna 2021. godine

02.06.2021

Na sednici za razmatranje održane 2. juna 2021. godine, Ustavni sud Republike Kosovo je razmotrio zahteve: 1. KI 146/20; 2. KI 08/21; 3. KI 23/21; 4. KI 51/21 i 5. KI 70/21. Ispod možete pročitati kratak sadržaj odluka Suda (puni tekstovi odluka će biti uručeni stranama, biće objavljeni na službenoj elektronskoj stranici Suda i u Službenom listu tokom narednih dana):

1. Predmet: KI 146/20
Podnosilac zahteva: Xhemile Krapi i 11 drugih

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [Rev. br. 66/2020], od 2. juna 2020. godine, kojom je, po navodima podnosilaca zahteva došlo do povrede njihovih prava i sloboda koje su zagarantovane članovima 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo, a u vezi sa članom 6 [Pravo na pravično suđenje] Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-12, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa članom 113.7 Ustava, članom 20 Zakona o Ustavnom Sudu i u skladu sa pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o Radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

2. Predmet: KI 08/21
Podnosilac zahteva: Mirishahe Shala

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Apelacionog suda Kosova [AC. br. 625/2020], od 9. septembra 2020. godine, kojom je, po navodima podnositeljke zahteva došlo do povrede njenih prava i osnovnih sloboda koje su zagarantovane članovima: 3 [Jednakost pred Zakonom], 22 [Direktna primena međunarodnih sporazuma i instrumenata], 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], 32 [Pravo na pravno sredstvo], 54 [Sudska zaštita prava] i 102 [Opšta načela Sudskog sistema] Ustava Republike Kosovo, kao i članovima 6 [Pravo na pravično suđenje] i 13 [Pravo na delotvorni pravni lek] Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članovima 20 [Odluke] i 22 [Procesuiranje podnesaka] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-12, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu stavovima 1 i 7 člana 113 Ustava, članom 20 Zakona o Ustavnom Sudu i u skladu sa pravilom 39 (2) Poslovnika o Radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

3. Predmet: KI 23/21
Podnosilac zahteva: Rabit Fazliu

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Kosova [CN. br. 11/20], od 26. oktobra 2020. godine, kojom je, po navodima podnosioca zahteva došlo do povrede njegovih osnovnih prava i sloboda koje su zagarantovane članovima: 3 [Jednakost pred Zakonom], 22 [Direktna primena međunarodnih sporazuma i instrumenata], 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], 32 [Pravo na pravno sredstvo], 46 [Zaštita imovine], 54 [Sudska zaštita prava] i 102 [Opšta načela Sudskog sistema] Ustava Republike Kosovo, a u vezi sa članom 6 [Pravo na pravično suđenje] i članom 13 [Pravo na delotvorni pravni lek] Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima (EKLjP), kao i članom 1 Protokola br. 1 EKLjP-a.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-12, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa članom 113.7 Ustava i pravilom 39 (1)(c) Poslovnika o Radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

4. Predmet: KI 51/21
Podnosilac zahteva: Skender Hyseni

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Kosova [Rev. br. 229/2020], od 14. januara 2021. godine, a u vezi sa rešenjem Apelacionog Suda Kosova [Ac. br. 859/16], od 11. decembra 2019. godine. Podnosilac zahteva je tvrdio da je osporenom odlukom došlo do povrede njegovih osnovnih prava i sloboda koje su zagarantovane članovima 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i 49 [Pravo na rad i Obavljanje profesije] Ustava Republike Kosovo.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-12, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa članom 113.7 Ustava, članom 20 Zakona o Ustavnom Sudu i u skladu sa pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o Radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

5. Predmet: KI 70/21
Podnosilac zahteva: Burhan Tusha

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [Pml. br. 293/2020], od 10. novembra 2020. godine, kojom je, po navodima podnosioca zahteva došlo do povrede njegovih osnovnih prava i sloboda koje su zagarantovane članovima: 24 [Jednakost pred Zakonom], 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i 54 [Sudska zaštita prava] Ustava Republike Kosovo, a u vezi sa članom 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavu 7 člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-12, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa članom 113.7 Ustava, članovima 20 i 48 Zakona o Ustavnom Sudu i u skladu sa pravilom 39 (2) Poslovnika o Radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.