Obaveštenje o odlukama sa sednice razmatranja održane 29. marta 2021. godine

29.03.2021

Na sednici razmatranja, održanoj 29. marta 2021. godine, Ustavni sud Republike Kosovo je razmotrio sledeće zahteve: 1. KI 177/19; 2. KI 217/19; 3. KI 05/20; 4. KI 48/20; 5. KI 68/20; 6. KI 191/20 i 7. KI 195/20. U nastavku možete pročitati kratke sažetke odluka (puni tekstovi odluka biće dostavljeni stranama, biće objavljeni na veb stranici Suda i u Službenom listu narednih dana):

1. Predmet: KI 177/19
Podnosilac zahteva: NNT “Sokoli”

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti rešenja Apelacionog suda Kosova [Ac. br. 2386/2018] od 17. maja 2019. godine u vezi sa rešenjem Osnovnog suda u Prištini [Cp. br. 200/2016] od 13. aprila 2018. godine. Podnosilac zahteva je tvrdio da su mu osporenom odlukom povređena osnovna prava i slobode zagarantovane članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo u vezi sa članom 6. (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Zahtev se zasnivao na članovima 21.4 [Opšta načela] i 113.7 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud, u skladu sa članovima 21.4 i 113 (7) Ustava, članom 20. Zakona o Ustavnom sudu i pravilom 56 (1) Poslovnika o radu:

ODLUČUJE

I. DA PROGLASI zahtev prihvatljivim;

II. DA UTVRDI da je došlo do povrede člana 31. Ustava Republike Kosovo u vezi sa članom 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima;

III. DA UTVRDI da je rešenje Apelacionog suda Kosova Ac. br. 2386/2018 od 17. juna 2019. godine nevažeće i da se isto vraća na presuđivanje;

IV. DA NALOŽI Apelacionom sudu da što pre obavesti Ustavni sud, ali najkasnije 6 (šest) meseci, odnosno do 12. septembra 2021. godine, u vezi sa merama preduzetim za sprovođenje presude ovog Suda, u skladu sa pravilom 63 Poslovnika o radu;

V. DA OSTANE posvećen ovom pitanju, očekujući izvršenje ovog naloga;

2. Predmet: KI 217/19
Podnosilac zahteva: Astrit Shabiu

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [ARJ-UZVP. br. 77/2019] od 10. jula 2019. godine u vezi sa presudom Apelacionog suda Kosova [AA. br. 367/2018] od 19. decembra 2018. godine i presudom Osnovnog suda u Prištini, Departman za upravljanje [A. br. 729/16] od 4. maja 2018. godine. Podnosilac zahteva je tvrdio da su mu osporenom odlukom povređena osnovna prava i slobode, zagarantovane članovima: 23. [Ljudsko dostojanstvo], 24. [Jednakost pred zakonom], 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], 49. [Pravo na rad i obavljanje profesije] i 55. [Ograničenje prava i osnovnih sloboda] Ustava Republike Kosovo.
Zahtev se zasnivao na stavovima 1. i 7. člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1. i 7. člana 113. Ustava, članom 20. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljiv.

3. Predmet: KI 05/20
Podnosilac zahteva: Labinot Namani

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [Rev. br. 324/2019] od 17. oktobra 2019. godine, kojom su mu, prema navodima podnosioca zahteva, povređena osnovna prava i slobode zagarantovane članovima 24. [Jednakost pred zakonom] i 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo u vezi sa članom 6. (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Zahtev se zasnivao na stavovima 1. i 7. člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članu 22. [Procesuiranje podnesaka] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu i pravilu 32 (Podnošenje podnesaka i odgovora) Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1. i 7. člana 113. Ustava, članom 20. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljiv.

4. Predmet: KI 48/20
Podnosilac zahteva: N.N.P “Kristal”

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Kosova [CML. br. 14/2019] od 18. novembra 2019. godine u vezi sa rešenjem Apelacionog suda Kosova [Ac. br. 4082/18] od 16. oktobra 2018. godine i rešenjem Osnovnog suda u Prištini [PPP. br. 1408/18] od 29. maja 2019. godine. Podnosilac zahteva je tvrdio da su mu osporenom odlukom povređena osnovna prava i slobode, zagarantovane članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo u vezi sa članom 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima i članom 10. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.
Zahtev se zasnivao na stavu 4. člana 21. [Opšta načela] i stavovima 1. i 7. člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa članom 21.4. i stavovima 1. i 7. člana 113. Ustava, članom 20. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljiv.

5. Predmet: KI 68/20
Podnosilac zahteva: Hysen Thaqi

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [Rev. br. 383/2019] od 14. januara 2020. godine u vezi sa presudom Apelacionog suda Kosova [Ac. br. 4470/2016] od 4. jula 2019. godine. Podnosilac zahteva je tvrdio da su mu osporenom odlukom povređena osnovna prava i slobode, zagarantovane članovima: 3.2 [Jednakost pred zakonom], 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i 46. [Zaštita imovine] Ustava Republike Kosovo.
Zahtev se zasnivao na stavovima 1. i 7. člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1. i 7. člana 113. Ustava, članom 20. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljiv.

6. Predmet: KI 191/20
Podnosilac zahteva: Adnan Ahmeti

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti neodređenih akata javnih organa. Podnosilac zahteva takođe nije razjasnio koja su to osnovna prava i slobode zagarantovane Ustavom Republike Kosovo, za koja tvrdi da su povređena nekim aktom nekog javnog organa.
Zahtev se zasnivao na stavu 7. člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1. i 7. člana 113. Ustava, članovima 20. i 48. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 35 (5) i 59 (3) Poslovnika o radu, zahtev odbije.

7. Predmet: KI 195/20
Podnosilac zahteva: Aigars Kesengfelds, vlasnik nebankarske financijske institucije “Monego”

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [ARJ-UZVP. br. 42/2020] od 25. juna 2020. godine kojom je podnosilac zahteva navodio da su mu povređena njegova osnovna prava i slobode zagarantovane članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo u vezi sa članom 6. (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o ljudskim pravima (u daljem tekstu: EKLJP), članom 32. [Pravo na pravno sredstvo] i članom 54. [Sudska zaštita prava] Ustava u vezi sa članom 13. (Pravo na delotvorni pravni lek) EKLJP-a, članom 46. [Zaštita imovine] Ustava u vezi sa članom 1. (Zaštita imovine) Protokola br. 1. EKLJP-a, kao i članovima 7. 8. i 10. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.
Zahtev se zasnivao na stavu 4. člana 21. [Opšta načela] i stavu 7. člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članu 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu i pravilu 32 [Podnošenje zahteva i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud, u skladu sa članom 21.4. i članom 113 (7) Ustava, članovima 20 i 47. Zakona o Ustavnom sudu i pravilom 59 (1) Poslovnika o radu,

ODLUČUJE

I. DA PROGLASI zahtev prihvatljivim;

II. DA UTVRDI da je presuda ARJ-UZVP. br. 42/2020 od 25. juna 2020. godine Vrhovnog suda u skladu sa članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo u vezi sa članom 6. (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o ljudskim pravima.