Obaveštenje o odlukama sa sednice razmatranja održane 25. marta 2021. godine

25.03.2021

Na sednici za razmatranje održane 25. marta 2021. godine, Ustavni sud Republike Kosovo je razmotrio zahteve: 1. KI 144/19; 2. KI 92/19; 3. KI 220/19, KI 221/19, KI 223/19 i KI 234/19; 4. KI 57/20; 5. KI 82/20; 6. KI 89/20; 7. KI 92/20; 8. KI 105/20 i 9. KI 11/21. Ispod možete pročitati kratak sadržaj odluka Suda (puni tekstovi rešenja i presuda će biti uručeni stranama, biće objavljeni na službenoj elektronskoj stranici Suda i u Službenom listu tokom narednih dana):

1. Predmet: KI 144/19
Podnosilac zahteva: Tomislav Filipović

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [GSK-KPA-A-276/15], od 13. februara 2019. godine, u vezi sa odlukom Komisije za Imovinske zahteve Kosova unutar Kosovske Agencije za Imovinu [KPCC/D/A/267/2015], od 30. marta 2015. godine. Podnosilac zahteva je tvrdio da je osporenom presudom došlo do povrede njegovih prava i sloboda koje su zagarantovane članovima 31 [E Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i 46 [Zaštita Imovine] Ustava Republike Kosovo, u vezi sa članom 6 (E Pravo na pravično suđenje) i članom 1 Protokola br. 1 (Zaštita Imovine) Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima.
Zahtev je bio zasnovan na članu 113.7 Ustava, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-12, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu članom 113.7 Ustava, članom 20 Zakona o Ustavnom sudu i u skladu sa pravilom 39 (2) Poslovnika o Radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

2. Predmet: KI 92/19
Podnosilac zahteva: „HUBO INTERNATIONAL N.V.“

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [E. Rev. br. 31/2018], od 28. januara 2019.godine, kojom je, po navodima strane podnosioca došlo do povrede osnovnih prava i sloboda iste koje su zagarantovane članovima 24 [Jednakost pred zakonom] i članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo, a u vezi sa članom 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima i članom 10 Univerzalne Deklaracije o Ljudskim pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavu 4 člana 21 [Opšta načela] kao i na stavovima 1 i 7 člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-12, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113 Ustava, članom 20 Zakona o Ustavnom sudu i u skladu sa pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o Radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

3. Predmet: KI220/19, KI221/19, KI223/19 i KI234/19
Podnosilac zahteva: Sadete Koca – Lila i ostali

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti Presude Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku Agenciju za Privatizaciju [AC-I-13-0181-A0008], od 29. avgusta 2019. godine. Podnosioci zahteva su tvrdili da osporenom presudom došlo do povrede njihovih osnovnih prava i sloboda koje su zagarantovana članom 24 [Jednakost pred zakonom], članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i članom 46 [Zaštita Imovine] Ustava Republike Kosovo a u vezi sa članom 6 (Pravo na pravično suđenje) i članom 1 Protokola br. 1 (Zaštita Imovine) Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7 člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-12, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je, u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113 Ustava, članovima 20 i 47 Zakona o Ustavnom sudu kao i u skladu sa pravilom 59 (1) (a) Poslovnika o Radu:

ODLUČIO

I. DA PROGLASI zahtev prihvatljivim;

II. DA UTVRDI da je za zahteve KI 220/19 i KI 223/19, bilo povrede člana 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosova u vezi sa članom 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima;

III. DA PROGLASI nevažećom Presudu Žalbenog Veća Posebne Komore Vrhovnog Suda [AC-I-13-0181-A0008] od 29. avgusta 2019. godine;

IV. DA VRATI pitanje na ponovno odlučivanje pred Žalbenim većem Posebne Komore Vrhovnog Suda, u skladu sa zaključcima ove presude;

V. DA NALOŽI Žalbenom veću Posebne Komore Vrhovnog Suda da obavesti Sud, u skladu sa pravilom 66 (5) Poslovnika o Radu, o merama koje su preduzete radi primene Presude Suda i to do 14. juna 2021. godine;

VI. DA PROGLASI neprihvatljivim zahteve pod brojem KI 221/19 i KI 234/19 koji su podneti od podnosilaca Muhamet Domi i Fikrije Nuka;

4. Predmet: KI 57/20
Podnosilac zahteva: Dile (Palushi) Bala

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [Rev. br. 413/19], od 6. februara 2020. godine, u vezi sa presudom Apelacionog Suda Kosova [Ac. br. 4927/15], od 28. avgusta 2019. godine i sa presudom Osnovnog suda u Đakovici [C. br. 327/12], od 16. septembra 2014. godine. Podnositeljka zahteva nije pridružila podnetom zahtevu niti jednu od ovih odluka. Podnositeljka zahteva je tvrdila da je osporenim odlukama došlo do povrede njenih osnovnih prava i sloboda koje su zagarantovane članovima 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i 54 [Sudska zaštita Prava] Ustava Republike Kosovo, i članom 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7 člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-12, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa članom 113.7 Ustava, članovima 20 i 22.4 Zakona o Ustavnom sudu i u skladu sa pravilima 32 (2)(h) i 35 (5) Poslovnika o Radu, zahtev odbije po kratkom postupku.

5. Predmet: KI 82/20
Podnosilac zahteva: Jakup Mehmeti

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti rešenja Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku Agenciju za Privatizaciju [AC-I-16-0144-A0001], od 21. februara 2020. godine. Podnosilac zahteva je tvrdio da je osporenom odlukom došlo do povrede njegovih osnovnih prava i sloboda koje su zagarantovane članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i članom 46 [Zaštita imovine], stavovi 1, 2, 3 i 4, Ustava Republike Kosovo, a u vezi sa članom 1 (Zaštita imovine) Protokola br. 1 Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7 člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-12, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113 Ustava, članom 20 të Zakona o Ustavnom sudu i u skladu sa pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o Radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

6. Predmet: KI 89/20
Podnosilac zahteva: Skender Bislimi

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [Pml. br. 351/2019], od 26. decembra 2019. godine, kojom je, po navodima podnosioca zahteva došlo do povrede njegovih prava i sloboda koje su zagarantovane članovima: 3 [Jednakost pred Zakonom], 5 [Jezici], 24 [Jednakost pred Zakonom], 30 [Prava optuženog], 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i 33 [Načelo Legaliteta i Proporcionalnosti u Krivičnim Postupcima] Ustava Republike Kosovo.
Zahtev je bio zasnovan na članu 113.7 Ustava, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-12, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113 Ustava, članovima 20 i 49 Zakona o Ustavnom sudu i u skladu sa pravilom 39 (1)(c) Poslovnika o Radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

7. Predmet: KI 92/20
Podnosilac zahteva: Milomirka Tamburić

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti neodređenog akta nekog javnog organa. U zahtevu, podnositeljka zahteva je tvrdila da su joj povređena prava od strane nekih osoba i javnih organa Republike Kosova, međutim, nije tačno navela kojim je to aktima došlo do povreda i koja su joj prava bila povređena.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7 člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-12, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa članom 113.7 Ustava, članovima 20 i 22.4 Zakona o Ustavnom sudu i u skladu sa pravilima 32 (2)(h) i 35 (5) Poslovnika o Radu, zahtev odbije po kratkom postupku.

8. Predmet: KI 105/20
Podnosilac zahteva: Shani Rexhepi

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [Pml. br. 115/2020], od 20. maja 2020. godine, kojom je, po navodima podnosioca zahteva došlo do povrede njegovih prava i sloboda koje su zagarantovane članovima 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], Ustava Republike Kosovo, a u vezi sa članom 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7 člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članu 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-12, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113 Ustava, članom 20 Zakona o Ustavnom sudu i u skladu sa pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o Radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

9. Predmet: KI 11/21
Podnosilac zahteva: Sami Nuhaj

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [PML. nr. 325/2020], od 16. decembra 2020. godine, kojom je odbijen zahtev za zaštitu zakonitosti podnet protiv presude Apelacionog Suda Kosova [PA1. br. 129/2020], od 14. jula 2020. godine i presude Osnovnog suda u Uroševcu [P. br. 298/2019], od 30. decembra 2020. godine. Podnosilac zahteva je tvrdio da je osporenom odlukom došlo do povrede njegovih prava i sloboda koje su zagarantovane članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i članom 33 [Načelo Legaliteta i Proporcionalnosti u Krivičnim Postupcima] Ustava Republike Kosovo, kao i članovima 6 (Pravo na pravično suđenje) i 7 (Kažnjavanje samo na osnovu zakona) Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima. Podnosilac zahteva je takođe tražio i uvođenje privremene mere, kojom bi se obustavilo izvršenje konačne presude Vrhovnog Suda Kosova [PML. br. 325/2020], od 16. decembra 2020. godine.
Zahtev je bio zasnovan na članu 113.7 Ustava, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka], 27 [Privremene mere] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-12, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] 39 i 56 [Zahtev za privremenom merom] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je, u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113 Ustava, članovima 20 i 27.1 Zakona o Ustavnom sudu kao i u skladu sa pravilima 39 (2) i 57 (1) Poslovnika o Radu:

ODLUČIO

I. DA PROGLASI zahtev neprihvatljivim;

II. DA ODBIJE zahtev za održvanje saslušanja;

III. DA ODBIJE zahtev za privremenom merom;