Obaveštenje o odlukama sa sednice razmatranja održane 12. aprila 2021. godine

12.04.2021

Na sednici za razmatranje održane 12. aprila 2021. godine, Ustavni sud Republike Kosovo je razmotrio zahteve: 1. KI 63/19 i KI 66/19; 2. KI 108/19; 3. KI 15/20; 4. KI 63/20; 5. KI 101/20; 6. KI 140/20 i 7. KI 172/20. Ispod možete pročitati kratak sadržaj odluka Suda (puni tekstovi rešenja i presuda će biti uručeni stranama, biće objavljeni na službenoj elektronskoj stranici Suda i u Službenom listu tokom narednih dana):

1. Predmet: KI 63/19 i KI 66/19
Podnosilac zahteva: Vahide Badivuku, Idriz Kelmendi

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Republike Kosova [Pml. br. 199/2018], od 5. decembra 2018. godine, kojom je, po navodima podnosilaca zahteva došlo do povrede njihovih osnovnih prava i sloboda koje su zagarantovane članovima: 3 i 24 [Jednakost pred Zakonom], 30 [Prava optuženog], 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], 32 [Pravo na pravno sredstvo], 33 [Načelo Legaliteta i Proporcionalnosti u Krivičnim Postupcima], 36 [Pravo na privatnost], 54 [Sudska zaštita prava], 102 [Opšta načeka Sudskog sistema] i 109 [Državno tužilaštvo] Ustava Republike Kosovo, u vezi sa članom 6 (Pravo na pravično suđenje), članom 7 (Kažnjavanje samo na osnovu zakona) i članom 8 (Pravo na poštovanje privatnog i porodičnogživota) Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7 člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-12, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113 Ustava, članom 20 Zakona o Ustavnom sudu i u skladu sa pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o Radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

2. Predmet: KI 108/19
Podnosilac zahteva: Artan Kumnova

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti rešenja Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku Agenciju za Privatizaciju [AC-I-19-0016], od 28. februara 2019. godine. Podnosilac zahteva je tvrdio da je osporenom odlukom došlo do povrede njegovih osnovnih prava i sloboda koje su zagarantovane članovima: 3 [Jednakost pred zakonom], 24 [Jednakost pred zakonom] i 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo, a u vezi sa članom 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima i članom 46 [Zaštita Imovine] Ustava Republike Kosovo.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7 člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-12, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] i 35 [Povlačenje, odbijanje i odbacivanje podnesaka] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113 Ustava, članom 20 Zakona o Ustavnom sudu i u skladu sa pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o Radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

3. Predmet: KI 15/20
Podnosilac zahteva: Merita Dervishi

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti obaveštenja Kancelarije Glavnog državnog tužioca [KMLA. br. 24/2019], od 29. decembra 2019. godine, u vezi sarešenjem Apelacionog suda u Prištini, Odeljenje za Administrativna pitanja [AA. br. 557/2019], od 5. novembra 2019. godine. Podnositeljka zahtevaje tvrdila da je osporenim odlukama došlo do povrede njenih prava i sloboda koje su zagarantovane članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i članom 32 [Pravo na pravno sredstvo] Ustava Republike Kosovo, kao i prava i slobode koje su zagarantovane članom 6 (Pravo na pravično suđenje) i članom 13 (Pravo na delotvoran pravni lek) Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima.
Zahtev je bio zasnovan na članu 113.7 Ustava, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-12, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113 Ustava, članom 20 Zakona o Ustavnom sudu i u skladu sa pravilima 39 (2), 39 (3)(b) i 59 (2) Poslovnika o Radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

4. Predmet: KI 63/20
Podnosilac zahteva: Ilir Zymberi

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Apelacionog Suda Kosova [Ac. br. 4336/19], od 6. februara 2020. godine kao i rešenja Osnovnog suda u Đakovici [PPP. br. 2/19], od 11. jula 2019. godine. Podnosilac zahteva je tvrdio da je osporenim odlukama došlo do povrede njegovih osnovnih prava i sloboda koje su zagarantovane članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] stava Republike Kosovo, u vezi sa članom 6 (E Pravo na pravično suđenje) Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7 člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-12, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113 Ustava, članom 20 Zakona o Ustavnom sudu i u skladu sa pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o Radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

5. Predmet: KI 101/20
Podnosilac zahteva: Shqipërim Ademaj

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti Odluke Ministarstva pravde [br. 15/2020], od 21. februara 2020. godine, a u vezi sa otkazivanjem javnobeležničkog ispita, kojom je, po navodima podnosioca zahteva došlo do povrede njegovih osnovnih prava i sloboda koje su zagarantovane članovima: 7 [Vrednosti], 10 [Ekonomija], 24 [Jednakost pred Zakonom], 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], 49 [Pravo na Rad i Obavljanje profesije], 53 [Tumačenje odredbi Ljudskih prava], 99 [Procedure] i 119 [Osnovna načela] Ustava Republike Kosovo, kao i članom 14 [Zabrana diskriminacije] i 1 Protokola br. 1 Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7 člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-12, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113 Ustava, članovima 20 i 47.2 Zakona o Ustavnom sudu i u skladu sa pravilima 39 (1)(b) i 59 (2) Poslovnika o Radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

6. Predmet: KI 140/20
Podnosilac zahteva: Sadat Lekiqi

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [ARJ-UZVP. br. 121/2019], od 18. novembra 2019. godine, u vezi sa presudom Apelacionog suda Kosova [AA. br. 63/2019], od 22. jula 2019. godine i presudom Odeljenja za Administrativna pitanja pri Osnovnom Sudu u Prištini [A.U. br. 236/16], od 20. novembra 2018. godine. Podnosilac zahteva je tvrdio da je osporenom odlukom došlo do povrede njegovih osnovnih prava i sloboda koje su zagarantovane članovima: 22 [Direktna Primena Međunarodnih sporazuma i Instrumenata], 24 [Jednakost pred Zakonom], 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], 49 [Pravo na Rad i Obavljanje profesije] i 54 [Sudska zaštita Prava] Ustava Republike Kosovo, kao i članom 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7 člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-12, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113 Ustava, članom 20 Zakona o Ustavnom sudu i u skladu sa pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o Radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

7. Predmet: KI 172/20
Podnosilac zahteva: Xhevdet Metaj

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [Rev. br. 44/2020], od 11. februara 2020. godine, u vezi sa presudom Apelacionog suda Kosova [Ac. br. 1370/15], od 14. oktobra 2019. godine i presudom Osnovnog suda u Peći, Odlejenje u Istoku [C. br. 28/14], od 9. februara 2015. godine. Podnosilac zahteva je tvrdio da je osporenom presudom došlo do povrede njegovih osnovnih prava i sloboda koje su zagarantovane članovima 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo, a u vezi sa članom 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7 člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-12, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113 Ustava, članom 20 Zakona o Ustavnom sudu i u skladu sa pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o Radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.