Obaveštenje o odlukama sa sednice razmatranja održane 10. februara 2021. godine

10.02.2021

Na sednici razmatranja, održane 10. februara 2021. godine, Ustavni sud Republike Kosovo je razmotrio sledeće zahteve: 1. KI 239/19; 2. KI 29/20; 3. KI 33/20; 4. KI 44/20, KI 83/20 i KI 102/20; 5. KI 69/20; 6. KO 103/20; 7. KI 104/20; 8. KI 106/20; 9. KI 116/20; 10. KI 154/20 i 11. KI 174/20. Dole možete pročitati kratke sažetke odluka (kompletni tekstovi odluka biće dostavljeni stranama, objavljeni na internet stranici Suda i u Službenom listu narednih dana):

1. Predmet: KI 239/19
Podnosilac zahteva: Hakif Veliu

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [Pml. br. 253/2019] od 30. septembra 2019. godine u vezi sa presudom Apelacionog suda Kosova [PAKR. br. 528/2018] od 16. aprila 2019. godine i presudom Osnovnog suda u Prištini – Departman za teška krivična dela [PKR. br. 432/15] od 18. decembra 2017. godine. Podnosilac zahteva je navodio da su mu osporenom odlukom povređena osnovna prava i slobode, zagarantovane članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo u vezi sa članom 6. (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Zahtev se zasnivao na stavu 7, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] i stavu 2, člana 116. [Pravni efekat odluka] Ustava, članu 22. [Procesuiranje podnesaka], članu 27. [Privremene mere] i članu 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu i pravilima 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] i 56 [Zahtev za uvođenje privremenih mera] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1 i 7, člana 113. Ustava, članovima 20, 27 i 47. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 39 (1) (b), 39 (2), 57 i 59 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

2. Predmet: KI 29/20
Podnosilac zahteva: Gegë Palushaj

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda [AC-I-15-0179-A0001], za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju od 16. januara 2020. godine, kojom je podnosilac zahteva navodio da su mu povređena prava zagarantovano članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo u vezi sa članom 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Zahtev se zasnivao na stavovima 1 i 7, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1 i 7, člana 113. Ustava, članom 20. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

3. Predmet: KI 33/20
Podnosilac zahteva: Jovan Gužvić

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti neodređenog akta javnog organa. Podnosilac zahteva takođe nije jasno naglasio koja su mu osnovna prava i slobode zagarantovane Ustavom Republike Kosovo povređena nekim aktom nekog javnog organa.
Zahtev se zasnivao na stavovima 1 i 7, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. (Procesuiranje podnesaka) i 47. (Individualni zahtevi) Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu i pravilima 32 (Podnošenje podnesaka i odgovora) i 35 (Povlačenje, odbijanje i odbacivanje podnesaka) Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1 i 7, člana 113. Ustava, članovima 20. i 48. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 35 (5) i 59 (3) Poslovnika o radu, zahtev odbije.

4. Predmet: KI 44/20, KI 83/20 i KI 102/20
Podnosilac zahteva: Besnik Kavaja

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [GSK-KPA-A-005/19] od 11. marta 2020. godine i rešenja Apelacionog suda Kosova [Ac. br. 1496/2020] od 29. aprila 2020. godine. Podnosilac zahteva je navodio da su mu osporenim odlukama povređena osnovana prava i slobode, zagarantovane članovima: 24. [Jednakost pred zakonom], 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i 46. [Zaštita imovine] Ustava Republike Kosovo, kao i članom 1. Protokola br. 1, članom 6. (Pravo na pravično suđenje) i članom 13. (Pravo na delotvorni pravni lek) Evropskog suda za ljudska prava.
Zahtev se zasnivao na stavovima 1 i 7, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu i pravilu 32 (Podnošenje podnesaka i odgovora) Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1 i 7, člana 113. Ustava, članom 20, 27 i 47. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 39 (2), 57 i 59 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

5. Predmet: KI 69/20
Podnosilac: Gjergj Nikolla

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Apelacionog suda Kosova [AC. br. 1461/15] od 14. februara 2020. godine u vezi sa presudom Osnovnog suda u Đakovici [C. br. 143/14] od 19. februara 2015. godine. Podnosilac zahteva je tvrdio da su mu osporenom odlukom povređena osnovne prava i slobode zagarantovane članovima: 3. [Jednakost pred zakonom], 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], 32. [Pravo na pravno sredstvo] i 46. [Zaštita imovine] Ustava Republike Kosovo i članom 6. (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Zahtev se zasnivao na stavovima 1 i 7, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu i pravilu 32 (Podnošenje podnesaka i odgovora) Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1 i 7, člana 113. Ustava, članom 20. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

6. Predmet: KO 103/20
Podnosioci zahteva: Fitore Pacolli i 29 drugih poslanika Skupštine Republike Kosovo

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti „posete predsednika Republike Kosovo 3. juna 2020. godine privatnoj kući/stanu poslanika Skupštine Republike Kosovo“. U njihovom zahtevu, podnosioci zahteva su navodili da, korišćenjem neustavnih mehanizama, predsednik je ozbiljno povredio Ustav, posebno član 83. [Položaj predsednika], član 84. [Nadležnosti predsednika], stav 2 u vezi sa stavom 14, člana 4. [Oblik vladanja i podela vlasti] u vezi sa stavom 3, člana 7. [Vrednosti], član 65. [Nadležnosti Skupštine], stav 8 i član 16. [Premoć Ustava] Ustava Republike Kosovo. Podnosioci zahteva su takođe tražili od Suda da održi javnu raspravu u vezi sa ovim slučajem.
Zahtev se zasnivao na stavu 6, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka], 44. [Tačnost podneska] i 45. [Rokovi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu i pravilima 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] i 75 [Podnesak u skladu sa članom 113.6 Ustava i članovima 44. i 45. Zakona] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavom 6, člana 113. Ustava, članovima 44. i 45. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 59 i 75.5 Poslovnika o radu, prekine postupak razmatranja zahteva podnosilaca.

7. Predmet: KI 104/20
Podnosilac zahteva: Ejup Koci

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti postupaka pred Osnovnim sudom u Mitrovici – ogranak u Srbici, u vezi sa predmetom [C. br. 256/2018].
Zahtev se zasnivao na stavovima 1 i 7, člana 113. Ustava Republike Kosovo, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u sladu sa stavovima 1 i 7, člana 113. Ustava, članovima 20 i 47. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 39 (1) (b) i 59 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

8. Predmet: KI 106/20
Podnosilac zahteva: Kosovsko preduzeće za snabdevanje električnom energijom “KEDS” Sh.A.

Predmetna stvar zahteva je ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [Rev. br. 107/2020] od 6. aprila 2020. godine, kojom je podnosilac zahteva navodio da su mu povređena prava zagarantovana članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo u vezi sa članom 6. (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o ljudskim pravima. Zahtev se zasnivao na stavu 4, člana 21. [Opšta načela] i stavu 7, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1 i 7, člana 113. Ustava, članom 20. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

9. Predmet: KI 116/20
Podnosilac zahteva: N.T.Sh. “Edita-S.O.K”

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosovo [E. Rev. br. 13/2020] od 6. aprila 2020. godine u vezi sa presudom Apelacionog suda Kosova [Ae. br. 186/2018] od 21. oktobra 2019. godine i presudom Departmana za upravljanje Osnovnog suda u Prištini [IV.EK.C. br. 105/16] od 8. juna 2018. godine. Podnosilac zahteva je navodio da su mu osporenom odlukom povređena osnovna prava i slobode, zagarantovane članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo.
Zahtev se zasnivao na stavu 4, člana 21. [Opšta načela] i stavovima 1 i 7, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1 i 7, člana 113. Ustava, članom 20. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

10. Predmet: KI 154/20
Podnosilac zahteva: Muhamet Buduri

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosovo [PML. br. 295/2019] od 22. novembra 2019. godine u vezi sa presudom Apelacionog suda Kosova [PAKR. br. 241/19] od 5. juna 2019. godine i presudom Osnovnog suda u Prizrenu [P. br. 68/18] od 22. marta 2019. godine. Podnosilac zahteva je navodio da su mu osporenom presudom povređena osnovana prava i slobode, zagarantovana članovima 21. [Opšta načela] i 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo, članom 6. (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o ljudskim pravima i članom 7. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.
Zahtev se zasnivao na stavovima 1 i 7, člana 113. Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1 i 7, člana 113. Ustava, članovima 20 i 49. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 39 (1) (c) i 59 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

11. Predmet: KI 174/20
Podnosilac zahteva: “DE-KO” Sh.p.k.

Predmetna stvar zahteva je ocena ustavnosti obaveštenja Kancelarije glavnog državnog tužioca [KMLC. br. 79/2020] od 9. jula 2020. godine i rešenja Apelacionog suda Kosova [Ac. br. 2817/19] od 16. aprila 2020. godine. Podnosilac zahteva je navodio da su mu obaveštenjem i osporenom odlukom povređena osnovana prava i slobode, zagarantovana članom 24. [Jednakost pred zakonom], članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i članom 46. [Zaštita imovine] Ustava Republike Kosovo u vezi sa članom 6. (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Zahtev se zasnivao na stavu 4, člana 21. [Opšta načela] i stavovima 1 i 7, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1 i 7, člana 113. Ustava, članovima 20 i 49. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 39 (1) (c) i 59 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.