Javna rasprava 10. februara 2020. godine

07.02.2020

U sudnici Ustavnog suda Republike Kosovo će u ponedeljak, 10. februara 2020. godine, biti održana javna rasprava, na kojoj će se razmotriti zahtev sa brojem predmeta KI56/18, koji kao predmet ustavnog razmatranja ima pitanje “nemogućnosti podnosioca zahteva da svog pokojnog sina, koji je umro u Švedskoj, upiše u matičnu knjigu umrlih na Kosovu”.

U svom zahtevu, podnosilac navodi da su u slučaju njegovog pokojnog sina, odluke opštine Priština, Agencije za civilnu registraciju u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova i redovnih sudova na Kosovu, donete uz povredu njegovih osnovnih prava i sloboda zagarantovanih članovima 24. [Jednakost pred zakonom], 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], 53. [Tumačenje odredbi ljudskih prava] i 54. [Sudska zaštita prava] Ustava Republike Kosovo.

Na ovu javnu raspravu pozvani su da prisustvuju podnosilac zahteva, predstavnik Agencije za civilnu registraciju u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, predstavnik Ministarstva spoljnih poslova, kao i predstavnik sektora za civilni status pri Direkciji za administraciju opštine Priština.

Javna rasprava će početi u 10:00 h. Vrata sudnice će za prijem građana i medija koji su zainteresovani da prate javnu raspravu biti otvorena u 09:30 h.