Odluka

Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit, AC.nr.5487/2019, të 20 gushtit 2020

br. predmeta KI 161/20

Preuzimanje:
podnosiocu:

Bedri Gashi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o odbijanju zahteva