Presuda

Ocena ustavnosti odluke br. 06/V-145 Skupštine Republike Kosovo u vezi sa predlogom parlamentarne grupe Lëvizje Vetëvendosje! o razrešenju Aide Dërguti sa pozicije potpredsednice Skupštine Republike Kosovo

br. predmeta KO 84/18

Preuzimanje:
Sažetak

KO84/18, podnosilac zahteva: Albin Kurti i 11 drugih poslanika Skupštine Republike Kosovo, Zahtev za ocenu ustavnosti odluke br. 06/V-145 Skupštine Republike Kosovo u vezi sa predlogom parlamentarne grupe Lëvizje Vetëvendosje! o razrešenju Aide Dërguti sa pozicije potpredsednice Skupštine Republike Kosovo

KO84/18, presuda, usvojena 3. decembra 2018. godine, objavljena 24. decembra 2018. godine

Ključne reči: institucionalni zahtev, predsedništvo Skupštine Republike Kosovo, parlamentarne grupe, potpredsednik/ca Skupštine

Zahtev je podnelo 12 (dvanaest) poslanika Skupštine na osnovu člana 113. 5 Ustava Republike Kosovo.

Podnosioci zahteva su tražili od Ustavnog suda ocenu ustavnosti odluke br. 06/V145 Skupštine Republike Kosovo u vezi sa predlogom parlamentarne grupe Lëvizja Vetëvendosje! o razrešenju Aide Dërguti sa pozicije potpredsednice Skupštine (u daljem tekstu: osporena odluka), usvojene od strane Skupštine 4. juna 2018. godine. Podnosioci zahteva su takođe tražili uvođenje privremene mere, odnosno tražili su da se “obustavi vršenje funkcije potpredsednice Skupštine Kosova [Aide Dërguti]”.

Podnosioci zahteva su tvrdili da osporena odluka nije u skladu sa članovima 7. [Vrednosti], i 67. [Izbor predsednika i potpredsednika] Ustava.

  1. Sud je prvo ocenio da li podnet zahtev ispunjava uslove prihvatljivosti, kao što je propisano u Ustavu i dalje navedeno u Zakonu o Ustavnom sudu i Poslovniku o radu Suda. Sud je ocenio da zahtev ispunjava uslove prihvatljivosti, propisane Ustavom i dalje navedene Zakonom i predviđene Poslovnikom o radu, kao i da pokreće važna ustavna pitanja u vezi sa izborom i razrešenjem potpredsednika Skupštine. Shodno tome, Sud je utvrdio da je zahtev podnosilaca prihvatljiv.
  2. Što se tiče merituma zahteva, Sud je, razmatrajući i rešavajući svaki navod podnosilaca zahteva, ocenio i utvrdio sledeće:

Kao prvo, Sud je razmatrao tvrdnju podnosilaca zahteva da je položaj potpredsednika/ce Skupštine prema članu 67. stav 3. Ustava, isključivo rezervisan za tri najveće parlamentarne grupe, koje proizilaze iz političkih partija ili koalicija koje su dobile najviše mesta u Skupštini, kao rezultat izbora za Skupštinu. U tom smislu, Sud je ocenio da prema tumačenju stava 3. člana 67. Ustava, proizilazi da zadržavanje položaja potpredsednika Skupštine nije u direktnoj vezi i ne predstavlja interese parlamentarne grupe koja ga je predložila za tu poziciju u predsedništvu Skupštine. Shodno tome, Sud je utvrdio da navod podnosilaca zahteva, pozicija potpredsednika/ce Skupštine, prema člana 67. stav 3 Ustava, isključivo rezervisana za tri najveće parlamentarne grupe, koje proizilaze iz glasova političkih partija ili koalicija koje su dobile mesta u Skupštini kao rezultat izbora za Skupštinu. nije osnovan.

Kao drugo, što se tiče postupka sprovedenog za razrešenje potpredsednice Skupštine, Sud je podsetio da je prema stavu 5, člana 67. Ustava propisano da se potpredsednici Skupštine mogu razrešiti većinom od dve trećine (2/3) celokupnog broja poslanika. S tim u vezi, Sud je takođe podsetio da je 4. juna 2018. godine, nakon diskusija u Skupštini, koje su se sprovele u vezi sa predlogom LVV-a o razrešenju Aide Dërgutit sa pozicije potpredsednice Skupštine, gde je u sali bilo prisutno 94 (devedesetičetiri) poslanik, 16 (šesnaest) poslanika je glasalo za predlog LVV-a, 26 (dvedesetišest) poslanika je glasalo protiv i 47 (četrdeset) poslanika je bio uzdržano. Shodno tome, predlog LVV-a nije dobio potreban broj glasova prema članu 67, stav 5, Ustava za razrešenje Aide Dërgutit sa pozicije potpredsednika Skupštine i tom prilikom, nisu ispunjeni uslovi propisani u članu 67, stav 5, da se Aida Dërguti razreši sa pozicije potpredsednice.

Kao treće, podnosioci zahteva su navodili “[o]dbijanje da se razreši navedena potpredsednica, koja ne predstavlja političku volju i demokratski glas, kao što to propisuje Ustav, predstavlja zloupotrebu prava glasanja i krši ustavni cilj koji stoji iza odredaba koje regulišu sastav predsedništva Skupštine“. Što se tiče ovog navoda, Sud je, pozivajući se na ustavne odredbe, odredbe Poslovnika o radu i svoju sudsku praksu, ocenio da su poslanici obavezni da učestvuju u radu Skupštine, uključujući i njihovo učešće na glasanju u vezi sa predlozima predstavljenim na osnovu Ustava i drugim povezanim pravilima. Međutim, Sud je ponovo istakao da su poslanici slobodni da odlučuju kako će glasati u vezi sa predstavljenim predlozima i mogu da glasaju za protiv ili da se uzdrže, uzimajući u obzir najbolji interes zemlje u skladu sa Ustavom i drugim pravilima.

Kao zaključak, Sud je utvrdio da je odluka br. 06/V-145 Skupštine Republike Kosovo u vezi sa predlogom parlamentarne grupe LVV-a o razrešenju Aide Dërgutit sa pozicije potpredsednice Skupštine Republike Kosovo u skladu sa članovima 7. i 67. Ustava.

  • Što se tiče zahteva podnosilaca za uvođenje privremene mere, Sud je nakon što je utvrdio da je osporena odluka u skladu sa članovima 7. [Vrednosti] i 67. [Izbor predsednika i potpredsednika] Ustava, zaključio da je zahtev bespredmetan i, kao takav, zahtev za privremenu meru je odbijen.

podnosiocu:

Albin Kurti dhe 11 deputetë të tjerë të Kuvendit të Republikës së Kosovës

Vrsta zahteva:

KO - Zahtev državnih organa

Vrsta akta:

Presuda

Nema povrede ustavnih prava

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Drugi