Presuda

Ocena ustavnosti Zakona br. 06/L -060 o ratifikaciji Sporazuma o državnoj granici između Republike Kosovo i Crne Gore

br. predmeta KO 45/18

Preuzimanje:
Sažetak

KO45/18, Podnosioci zahteva: Glauk Konjufca i 11 drugih poslanika Skupstine Republike Kosovo, Ocena ustavnosti Zakona br. 06/L-060 o Ratifikaciji sporazuma u vezi sa državnom granicom izmedju Republike Kosovo i Crne Gore.

KO45/18, Presuda od 18. aprila 2018. godine, objavljena dana 30. aprila 2018. godine

Ključne reči: abstraktna kontrola, institucionalni zahtev, medjunarodni sporazumi, ratifikacija, demarkacija, prihvatljivost, ratione materiae.

Podnosioca zahteva su podneli zahtev Sudu za ocenu ustavnosti Zakona br. 06/L-060 o Ratifikaciji sporazuma u vezi sa državnom granicom izmedju Republike Kosova i Crne Gore. Oni tvrde da je postupak po kojem je došlo do usvajanja kao i suština Zakona o ratifikaciji demarkacije u suprotnosti za članom 1 [Ograničenja države], 2 [Suverenitet], 4 [Oblik vladanja i podela vlasti], 18 [Ratifikacija medjunarodnih sporazuma], 125 [Osnovne odredbe], 126 [Kosovske bezbednosne snage], 127 [Kosovski savet za bezbednost], 128 [Policija Kosova] i 129 [Obaveštajna služba] Ustava Republike Kosovo.

Sud je proglasio Zahtev prihvatljivim zato što su podnosioci bili ovlašćene strane na osnovu člana 113.5 Ustava, podneli su zahtev u vremenskom roku od 8 (osam ) dana kao što je to zatraženo članom 113.5 Ustava, i bili su u skladu sa kriterijumima navedenim u članu 42 Zakona o ustavnom sudu.

Nakon procene navoda Podnosioca zahteva, a na osnovu svoje uspostavljene prakse, Sud je podsetio da su Zakon o Retifikaciji demarkacije i Medjunarodni sporazum o demakraciji dva posebna pravna akta. Sud je takodje naveo da je isti nadležan na osnovu Ustava da pregleda “Zakon” radi saglasnosti istog sa ustavom, kako u svojoj suštini tako i u vezi postupka na osnovu kojeg je došlo do usvajanja zakona. Medjutim, Sud podseća da nije nadležan da oceni suštinu “Medjunarodnih sporazuma” u vezi sa njihovom saglašnošću sa Ustavom.

Sud je zaključio, jednoglasno, da  Zakon br. 06/L-060 o Ratifikaciji sporazuma kao i postupak za njegovo usvajanje, nisu bili u surotnosti sa Ustavom. Sud je takodje jednoglasno odbio zahtev podnosilaca da se pregleda Medjunarodni sporazum o demarkaciji dr]avne granice izmedju Republike Kosova i Crne Gore kao nekompatibilan ratione materiae sa ustavom i samim tim van opsega nadležnosti suda.

 

podnosiocu:

Glauk Konjufca dhe 11 deputetë të tjerë të Kuvendit të Republikës së Kosovës

Vrsta zahteva:

KO - Zahtev državnih organa

Vrsta akta:

Presuda

Nema povrede ustavnih prava

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Drugi