Odluka

Ocena ustavnosti resenja CMl.br.10/2017 Vrhovnog suda Kosova od 6. decembra 2017. godine

br. predmeta KI 29/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI29/18, podnosioci zahteva su: Ajshe Bytyqi, Esat Bytyqi i Tagjidin Bytyqi, ocena ustavnosti rešenja CMl.br.10/2017 Vrhovnog suda Kosova od 6. decembra 2017. godine.

KI29/18, odluka o odbacivanju zahteva od 23. maja 2018. godine, objavljena 19. juna 2018. godine

Ključne reči: individualni zahtev, odbiti po kratkom postupku, hipoteka, izvršni postupak.

Podnosioci zahteva, prema njihovim navodima, su tvrdili da su osporenim rešenjem Vrhovnog suda povređena njihova prava zagarantovana članovima 5. [Jezici], 24. [Jednakost pred zakonom] i 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava..

Dalje, podnosioci zahteva tvrde da su redovni sudovi pogrešno utvrdili činjenično stanje i to: da je zloupotrebljeno pravo hipoteke; da su odobrili kredit drugim korisnicima a da je hipoteka uspostavljena podnosiocima; da je kredit zbog kojeg je uspostavljena hipoteka skoro vraćen; da su podnosioci podneli krivičnu prijavu protiv banke; itd.

Sud je obavestio podnosioce o registraciji zahteva i zahtevao da popune obrazac zahteva Ustavnog suda Kosova razjasne zahtev i dostave ostala neophodna prateća dokumenta.

Podnosioci zahteva nisu odgovorili na zahtev Suda da dostave dodatnu dokumentaciji, nisu popunili obrazac zahteva Ustavnog suda, nisu dostavili rešenje CP.br.1357/2015 Osnovnog suda u Prizrenu i rešenje AC br.213/16 Apelacionog suda.

Stoga, Sud primećuje da podnosilac zahteva pored svog opšteg i apstraktnog zahteva i) nisu dostavili popunjeni obrazac zahteva Ustavnog suda Kosova ii) nisu dostavili rešenje CP.br.1357/2015 Osnovnog suda u Prizrenu čije ukidanje traže; iii) nisu dostavili rešenje AC br.213/16 Apelacionog suda čije ukidanje traže; iv) nisu razjasnili svoj zahtev i v) nisu dostavili prateća dokumenta koja pominju u svom zahtevu (krivičnu prijavu, rešenje o hipoteki, itd) a kojima bi dokazali svoje tvrdnje.

Kao rezime, Sud je zaključio da zahtev ne ispunjava proceduralne uslove za dalje razmatranje predviđene pravilom 29 Poslovnika. S obzirom da podnosilac nije popunio i nije dao potrebno obrazloženje zahteva, zahtev se mora odbiti po kratkom postupku, u skladu sa pravilom 32 (5) Poslovnika.

podnosiocu:

Ajshe Bytyqi, Esat Bytyqi dhe Tagjidin Bytyqi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o odbijanju zahteva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni