Presuda

Ocena ustavnosti rešenja CML. br. 6/2016 Vrhovnog suda Republike Kosovo od 13. septembra 2016. godine

br. predmeta KI 122/16

podnosiocu: Riza Dembogaj

Preuzimanje:

KI 122/16 Podnosilac: Riza Dembogaj, koji traži ocenu ustavnosti rešenja CML. br. 6/2016 Vrhovnog suda Republike Kosovo od 13. septembra 2016. godine  

Podnosilac zahteva navodi da je rešenje [CML. br. 6/2016] Vrhovnog suda od 13. septembra 2016. godine doneto uz povredu njegovih prava garantovanih članom 31. Ustava u vezi sa članom 6. EKLJP,  članom 49. Ustava, članom 54. Ustava u vezi sa članom 13. EKLJP i 102. Ustava jer su redovni sudovi prilikom ocene vremenskih rokova njegove tužbe primenili pogrešan zakon. Podnosilac zahteva navodi da su redovni sudovi u njegovom predmetu očigledno pogrešno primenili i tumačili zakon.

Radni odnos podnosioca zahteva sa Policijskim inspektoratom Kosova raskinut je 2007. godine. Podnosilac je osporavao odluku o raskidu radnog odnosa od 2007. godine, prvo u upravnom postupku, a potom i u sudskom postupku, koji je pokrenuo 7. novembra 2007. godine. Datum početka sudskih postupaka, odnosno rokovi njegove žalbe, podvrgnuti su razmatranju u osam odluka redovnih sudova, koji su primenili tri različita zakona, od kojih su svi sadržavali različite rokove za podnošenje žalbi u sporu podnosioca. Konačno, odbijanjem zahteva za zaštitu zakonitosti državnog tužioca, Vrhovni sud je zaključio da je prvobitni zahtev podnosioca neblagovremen, iako je to obrazložio na osnovu Zakona o NNOK-u iz 2010. godine, koji nije bio na snazi u vreme kada je započet spor podnosioca zahteva.

Nakon ocene slučaja u celini, Sud je zaključio da je u slučaju podnosioca zahteva zakon očigledno pogrešno primenjen, što je rezultiralo proizvoljnim zaključcima za podnosioca zahteva. Prema tome, na osnovu sudske prakse ESLJP-a, Sud je utvrdio da su prekršena prava podnosioca zahteva na pravično i nepristrasno suđenje, garantovana članom 31. Ustava u vezi sa članom 6. EKLJP.

podnosiocu:

Riza Dembogaj

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Presuda

Povreda ustavnih prava

Član 31 - Pravo na Pravično i Nepristrasno Suđenje

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Upravni