Odluka

Ocena ustavnosti neodređenog akta javnog organa

br. predmeta KI 89/18

podnosiocu: Agim Jashari

Preuzimanje:

KI89/18, podnosilac zahteva: Agim Jashari, ocena ustavnosti neodređenih odluka ili akata javnih organa

KI89/18, odluka o odbijanju zahteva od 27. novembra 2018. godine, objavljena 16. januara 2019. godine

Ključne reči: individualni zahtev, nekompletiran zahtev, odluka o odbijanju

Podnosilac zahteva nije osporavao nijedan konkretan akt nekog javnog organa i nije tačno naveo koja je prava i osnovne slobode garantovane Ustavom tvrdio da su mu povređena nekim aktom javnog organa. On se obratio Sudu optužnicom protiv Obaveštajne agencija Kosova i Policije Kosova, navodeći da mu se stalno preti smrću od strane službenika gore navedenih institucija.

Uzimajući u obzir činjenicu da zahtev podnosioca nije kompletiran, Sud je tražio od podnosioca zahteva da popuni zahtev i: a) navede akte javnih organa koje osporava; b) tačno navede svoje tvrdnje o povredi prava garantovana Ustavom; i c) podnese kopije dokumenata i drugih informacija koje potkrepljuju njegove navode. Podnosilac zahteva nije odgovorio na zahtev Suda.

Stoga, Sud je smatrao da zahtev podnosioca nije ispunio proceduralne uslove za dalje razmatranje, jer nije bio kompletiran pratećim dokumentima, kao što je propisano u članovima 48. i 22.4 Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 32 (2) (h) i 35 (5) Poslovnika o radu Suda, stoga, odlučio je da se zahtev odbije po kratkom postupku.

podnosiocu:

Agim Jashari

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o odbijanju zahteva