Rešenje

Ocena ustavnosti radnji Usluge Distribucije Električne Energije na Kosovu (KEDS)

br. predmeta KI 29/19

Preuzimanje:
Sažetak

KI29/19, Podnosilac zahteva: Blerim Ademi, Ocena ustavnosti radnji Usluge Distribucije Električne Energije na Kosovu (KEDS)

KI29/19, Rešenje o neprihvatljivosti, usvojeno dana 6. novembra 2019. godine, objavljeno dana 24 decembar 2019. godine 

Ključne reči: individualni zahtev, građanski postupak, zahtev neprihvatljiv, neiscrpljenje pravnih sredstava.

Podnosilac zahteva je tvrdio da je tužena je prenela električno brojilo sa odgovarajućeg mesta u kući na drugo mesto za brojilo na banderi koje je registrovalo utrošak električne energije na pogrešan način.

S tim u vezi, Sud je primetio da je podnosilac zahteva paralelno podneo građansku tužbu protiv KEDS-a pred Osnovnim sudom u Prištini u vezi sa ovim pitanjem. Sud je takođe primetio da podnosilac zahteva nije uradio sve što bi se moglo očekivati na razuman način od njega u vezi sa iscrpljenjem pravnih sredstava.

Kao rezultat ovoga, Sud je utvrdio da se zahtev po ustavnim osnovama, zbog neiscrpljenja svih pravnih sredstava, treba proglasiti neprihvatljivim, u skladu sa članom 113.7 Ustava, članom 47 Zakona kao i pravilom 39 (1) (b) Poslovnika o Radu.

podnosiocu:

Blerim Ademi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni