Rešenje

Ocena ustavnosti Odluke Senata Univerziteta u Prištini “Hasan Prishtina” br. 677, od 19. marta 2019. godine

br. predmeta KI 68/19

Preuzimanje:
Sažetak

KI68/19, Podnositeljka zahteva: Antigona Gerqari, Ocena ustavnosti Odluke Senata Univerziteta u Prištini “Hasan Prishtina” br. 677, od 19. marta 2019. godine

KI68/19, Rešenje usvojeno 27. novembra 2019. godine, objavljeno dana 10. januar 2020. godine

Ključne reči: individualni zahtev, neiscrpljenje pravnih sredstava, diskriminacija, princip subsidijarnosti, zahtev neprihvatljiv.

Podnositeljka zahteva osporava ustavnost Odluke Senata Univerziteta u Prištini “Hasan Prishtina” br. 677, od 19. marta 2019. godine, u vezi sa kojom ona tvrdi da je bila diskriminisana prilikom odabira na poziciju predavača zbog njene starosti.

Sud je primetio da je podnositeljka zahteva podnela ustavni zahtev a prethodno, nije inicirala nikakav upravni postupak pred redovnim sudovima sa ciljem da ospori Odluku Senata UP-a br. 667 od 19. marta 2019. godine. Sud je primetio da su navodi podnositeljke zahteva u vezi sa diskriminacijom zasnovanom na njenoj starosti preuranjeni kao i da Sud – u skladu sa principom subsidijarnosti – ne može da oceni ove navode ukoliko isti nisu prethodno inicirani pred i ocenjeni od stane redovnih sudova. Sud je takođe primetio da podnositeljka zahteva nije uradila sve što se to moglo razumno očekivati od nje u vezi sa iscrpljenjem pravnih sredstava ili da postoje neke posebne okolnosti koje oslobađaju podnositeljku zahteva od obaveza za iscrpljenje svih pravnih sredstava.

Sud je zaključio da se zahtev po ustavni osnovama, zbog toga što nisu iscrpljena sva pravna sredstva, treba proglasiti neprihvatljivim, u skladu sa članom 113.7 Ustava, članom 20 i članom 47 Zakona kao i u skladu sa pravilom 39 (1) (b) Poslovnika o radu.

podnosiocu:

Antigona Gerqari

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Upravni