Odluka

Ocena ustavnosti ne-specificirane odluke Vlade Republike Kosovo

br. predmeta KI 165/21

podnosiocu: Hasret Bekteshi

Preuzimanje:

KI165/21, Hasret Bekteshi kao navodni podnosilac zahteva. Ocena ustavnosti ne-specificirane odluke Vlade Republike Kosovo 

KI165/21, Odluka o odbijanju zahteva od 4. novembra 2021. godine, objavljena 16. novembar 2021. godine

Ključne reči: individualni zahtev, odbijanje zahteva 

Iz spisa predmeta proizilazi da je podnosilac zahteva  putem elektronske pošte  poslao dopis sudu u kome je naveo da nespecificirana odluka Vlade povređuje njegova prava, konkretno “da je povređen  Član 23 Ustava Republike Kosovo, gde se  on  kao radnik u kosovskim institucijama uslovljava da ukoliko nije  vakcinisan ne može da dođe na posao, ili moram da se testiram svakoga dana”.

Sud je poslao pismo, podnosiocu zahteva radi dopune zahteva na elektronsku adresu podnosioca sa koje je on dopis poslao Sudu.

Podnosilac nije u roku odgovorio na zahtev Suda.

Shodno tome, Sud je odlučio da zahtev podnosioca odbije po kratkom postupku.

podnosiocu:

Hasret Bekteshi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Član 24 - Jednakost pred Zakonom

Odluka o odbijanju zahteva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni