Odluka

Ocena ustavnosti  ne-precizirane odluke  javnog organa

br. predmeta KI97/22

podnosiocu: Gani Bërnjashi

Preuzimanje:

KI97/22, Podnosilac zahteva:  Gani Bërnjashi, Ocena ustavnosti  ne-precizirane odluke  javnog organa

KI97/22, Rešenje o neprihvatljivosti od  8.septembra  2022. godine, objavljeno 23. septembra 2022.godine

Ključne reči: individualni zahtev, odbijanje zahteva po kratkom postupku

Podnosilac zahteva je podneo zahtev sudu koji je bio ispisan samo na jednom listu papira.

U prilog tome, Sud je podnosiocu zahteva poslao dopis u kome je tražio da dopuni zahtev relevantnim informacijama, kao i da dostavi sudu sve odluke i dokumenta relevantna za njegov slučaj.

Podnosilac zahteva je kao odgovor sudu poslao samo delimično popunjenu formu zahteva bez dopunskih odluka i dokumenatat.

Shodno tome, Sud nije mogao da nastavi sa daljim procesuiranjem njegovog zahteva, te je shodon tome on koristeći svoju praksu, zahtev podnosioca zahteva odbio po kratkom postupku shodno  pravilima 32 (2) (h) i 35 (5) Poslovnika.

podnosiocu:

Gani Bërnjashi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o odbijanju zahteva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni