Rešenje

Ocena ustavnosti odluke 01.br.06-368/1 Skupštine opštine Dragaš od 21. marta 2012. godine, i odluke 01 br. 06-1281/1 Skupštine opštine Dragaš od 8. avgusta 2012. godine

br. predmeta KI 77/17

Preuzimanje:
Sažetak

KI77/17, Podnosilac zahteva: Zamenik predsedavajućeg za zajednice Skupštine opštine Dragaš, Ocena ustavnosti odluke, 01.br.06-368/1, Skupštine opštine Dragaš od 21. marta 2012. godine, i odluke 01 br. 06-1281/1, Skupštine opštine Dragaš od 8. avgusta 2012. godine

 KI77/17, Rešenje o neprihvatljivosti od 22.jula 2019. godine, objavljeno 29 avgusta 2019

Ključne reči: Zamenik predsedavajućeg za zajednice Skupštine opštine Dragaš, zahtev  zasnovan na stavu 4. člana 62. Ustava, i pravilu 79. Poslovnika o radu, zahtev neprihvatljiv za razmatranje u skladu sa članom 62. Ustava 

Podnosilac zahteva je osporavao odluku [01.br.06-368/1] od 21. marta 2012. godine, Skupštine opštine Dragaš, i odluku [01 br. 06-1281/1] od 8. avgusta 2012. godine, Skupštine opštine Dragaš (u daljem tekstu: Skupština opštine), putem kojih je proglašen opšti javni interes i određena je eksproprijacija većeg broja katastarskih parcela sa ciljem izgradnje cevovoda za vodu, pristupnih puteva i dalekovoda za električnu energiju za odgovarajuće hidrocentrale.

Podnosilac zahteva je pred Sudom naveo da se tim odlukama povređuju  osnovna prava i slobode nevećinskih zajednica zagarantovana članovima 24. [Jednakost pred zakonom], 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], 46. [Zaštita Imovine], 52. [Odgovornost za životnu sredinu] i 58. [Odgovornost Države] Ustava Republike Kosovo.

Pri razmatranju navoda podnosioca zahteva, Sud je stavio naglasak na proceduralne uslove koji se trebaju ispuniti kada se zahtev podnese na osnovu stava 4. člana 62. Ustava, a oni su:  (i) donošenje akta ili odluke; (ii) zahtev za “preispitivanje” tok akta ili odluke; (iii) delovanje ili ne delovanje Skupštine opštine kao rezultat zahteva za ponovno razmatranje i (iv) rok podnetog zahteva Sudu. Sud je takođe naglasio da su ova 4 (četiri) uslova kumulativne prirode, te da je njihovo ispunjenje međusobno uslovljeno.

Pri oceni ispunjenja ovih proceduralnih uslova, Sud se prvo bavio četvrtim uslovom vezano za rokove, gde je i  našao da je zahtev podnet blagovremeno, jer je on podnet pre  donošenja novog poslovnika o radu Ustavnog suda  od 31. maja 2018. godine, kojim se uvode rokovi od 6 meseci za one zahteve koji se podnose u skladu sa stavom 4. člana 62. Ustava.  Sud je u pogledu roka zahteva primenio njegov prethodni Poslovnik o radu koji je bio na snazi u vreme podnošenja zahteva i bio je povoljniji za podnosica zahteva.

Dok, što se tiče ispunjenja ostalih uslova u vezi sa prihvatljivošću zahteva, Sud je naglasio da je podnosilac zahteva osporavao dve odluke donete od strane Skupštine opštine ispunjavajući tako prvi uslov prihvatljivosti. Međutim, što se tiče drugog uslova prihvatljivosti, Sud je zaključio da on nije ispunjen i to iz razloga što Zamenik Predsednika za Zajednice nije predao Skupštini Opštine nikakav zahtev za “preispitivanje” osporenih odluka u smislu stava 3. člana 62. Ustava. Imajući u vidu da ispunjenje svih uslova prihvatljivosti je kumulativne prirode, Sud nije nastavio sa daljim razmatranjem ostalih uslova prihvatljivosti i proglasio je zahtev podnosioca zahteva neprihvatljivim za razmatranje po meritumu.

podnosiocu:

g. Šerif Aga Zamenik predsedavajućeg za zajednice Skupštine opštine Dragaš

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Upravni