Rešenje

Ocena ustavnosti odluke o suspenziji radnog odnosa od 19. oktobra 2016. godine

br. predmeta KI 07/19

Preuzimanje:
Sažetak

KI07/19, Podnosilac: Shemsi Hajrizi, ocena ustavnosti odluke o suspenziji radnog odnosa od 19. oktobra 2016. godine

KI07/19, rešenje o neprihvatljivosti od 4. septembra 2019. godine, objavljeno 24 septembra 2019.

Ključne reči: individualni zahtev, princip supsidijarnosti, neiscrpljenje pravnih sredstava

Dana 19. oktobra 2016. godine, Ministarstvo pravde je donelo odluku br. 1239 i suspendovalo sa posla podnosioca zahteva, obrazlažući, između ostalog, da se podnosilac suspenduje sa posla i njegovih dužnosti uz naknadu u visini od 50% osnovne plate, počev od 18. oktobra 2016. godine, koja će trajati do okončanja krivičnog postupka. Protiv ove odluke, podnosilac zahteva je imao pravo žalbe Nezavisnom nadzornom odboru u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema te odluke.

Podnosilac zahteva u svom zahtevu nije naglasio koja prava i slobode zagarantovana Ustavom su mu povređena odlukom o prekidu radnog odnosa. On u suštini navodi da iako je pod tačkom 2 osporene odluke predviđeno da će podnosilac primati 50% plate do okončanja krivičnog postupka, to se, po navodima podnosioca zahteva, dešavalo do septembra 2018. godine. Podnosilac zahteva tvrdi da su mu lični dohoci bespravno obustavljeni od 1. oktobra 2018. godine.

Sud je utvrdio da podnosilac zahteva, nakon prijema odluke o suspenziji njegovog radnog odnosa, odnosno 10. oktobra 2016. godine, nije preduzeo nijednu pravnu radnju, odnosno nije iskoristio pravna sredstva propisana zakonom, kojima je mogao da pokuša da ospori zakonitost odluke o suspenziji radnog odnosa. Na ovaj način, Sud je zaključio da se podnosilac zahteva u konkretnom slučaju odrekao svog prava na korišćenje pravnog sredstva, koje mu je u skladu sa primenljivim zakonom bilo na raspolaganju, pa se shodno tome dolazi do zaključka da on nije iscrpeo sva pravna sredstva propisana zakonom.

Sud je utvrdio da podnosilac zahteva nije iscrpeo sva pravna sredstva propisana zakonom i da je zahtev neprihvatljiv u skladu sa članom 113.7 Ustava, članom 47.2 Zakona i pravilom 39 (1) (b) Poslovnika.

podnosiocu:

Shemsi Hajrizi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Upravni