Odluka

Ocena ustavnosti odluke br. 52/2020 predsednika Republike Kosovo od 14. marta 2020. godine

br. predmeta KO 98/20

podnosiocu: Hajrulla Çeko i 29 drugih poslanika

Preuzimanje:

Slučaj br. KO98/20, Podnosilac: Hajrulla Çeko i 29 drugih poslanika, ocena ustavnosti odluke br. 52/2020 predsednika Republike Kosovo od 14. marta 2020. godine   

Ključne reči: institucionalni zahtev, raspisivanje izbora, odlaganje izbora, zahtev bez predmeta razmatranja

Predmetna stvar zahteva bila je ocena ustavnosti odluke [br. 52/20] predsednika Republike Kosovo od 14. marta 2020. godine o odgađanju održavanja vanrednih izbora za predsednika u opštini Podujevo. Podnosioci zahteva su tvrdili da osporena odluka nije u saglasnosti sa: stavom 4. člana 84. [Nadležnosti predsednika], članom 7. [Vrednosti], članom 123. [Osnovna načela], članom 45. [Pravo na izbor i učešće] i stavom 1. člana 124. [Organizovanje i funkcionisanje lokalne samouprave] Ustava Republike Kosovo, članom 21. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i članom 3. Protokola br. 1 Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Zahtev je zasnovan na podstavu 1. stava 2. člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka], 29. [Tačnost podneska] i 30. [Rokovi] Zakona o Ustavnom sudu br. 03/L-121, kao i na pravilima 32. [Podnošenje podnesaka i odgovora] i 67. [Podnesak u skladu sa članom 113.2 (1) i (2) Ustava i članovima 29. i 30. Zakona] Poslovnika o radu Ustavnog suda.

 

Zaključci

 

  1. U vezi sa okolnostima konkretnog slučaja, Sud uzima u obzir stav (4) pravila Poslovnika, kao i član 37. EKLJP, i tom prilikom, u odnosu na slučajeve pred njim, odgovara redom na dva pitanja: (i) prvo, da li i dalje postoje okolnosti na koje su se podnosioci zahteva direktno žalili, i (ii) drugo, da li je efekat eventualne povrede Konvencije zbog tih okolnosti takođe ispravljen. Sud je takođe ocenio i da li je i dalje potreban nastavak razmatranja konkretnog slučaja u kontekstu poštovanja ljudskih prava zagarantovanih Ustavom i Konvencijom.

 

  1. U kontekstu ove analize, Sud je u nastavku zaključio da u konkretnom slučaju (i) s obzirom na to da razlog zbog kojeg je osporena odluka predsednika, tj. odlaganje izbora na neodređeni rok, više ne postoji; i (ii) budući da je efekat eventualne povrede člana 45. Ustava i člana 3. Protokola br. 1 EKLJP zbog ovih okolnosti razrešen određivanjem novog datuma izbora (tj. 29. novembar 2020. godine), Sud smatra da ovaj slučaj ne sadrži bilo koju posebnu okolnost u pogledu poštovanja ljudskih prava ustanovljenih Ustavom i Konvencijom.

 

  1. Sledstveno, Sud utvrđuje da je odlukom [br. 157/2020] predsednika, predmet zahteva podnosilaca zahteva promenjen u znatnoj meri. Sadašnje stanje, odnosno određivanje datuma izbora je okolnost koja se svodi na to da navedeni zahtev sada nema opravdanje i da je cilj koji je trebalo da bude postignut, već potpuno postignut. U svetlu toga, Sud smatra da nema više merituma za dalje razmatranje ovog pitanja, a takvo obrazloženje Sud je već jasno izložio i u svojoj sudskoj praksi (vidi slučajeve Suda: KO63/12, podnosilac zahtev Alme Lame i 10 drugih poslanika Skupštine Republike Kosovo za ocenu ustavnosti članova 37, 38. i 39. Krivičnog zakona br. 04/L-82 Republike Kosovo, odluka o skidanju zahteva za liste od 10. decembra 2012. godine, stav 19; KO107/10, podnosilac Gani Geci i drugi poslanici, ocena ustavnosti odluke Skupštine od 14. oktobra 2010. godine o Nacrtu strategije i o odluci Vlade o privatizaciji Pošte i telekomunikacije Kosova, odluka o skidanju zahteva sa liste od avgusta 2011. godine, stavovi 24-26; KI58, KI66 i KI94/12, podnosilac Selatin Gashi, Halit Azemi i grupa opštinskih savetnika SO Vitina, zahtev za ocenu ustavnosti odluka opštine Mitrovica, Gnjilane i Vitine o uslovljavanju građana na pristup opštinskim uslugama plaćanjem obaveza prema javnim preduzećima, odluka o skidanju zahteva sa liste od 5. jula 2013. godine, stav 45).

 

  1. Dakle, kao opšti proceduralni princip, Sud ne donosi odluke o slučajevima u kojima stvar više ne postoji i kada slučaj ostane bez predmeta razmatranja. Ovo je svetski prihvaćen princip o ponašanju sudova i analogan je principu sudske uzdržanosti (vidi slučaj KO63/12, gore citiran, stav 23; KI11/09, Tomë Krasniqi, ocena ustavnosti člana 2. stava 1. Administrativnog naređenja Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK) br. 2003/12 i člana 20. stava 1. Zakona o Radio-televiziji Kosova, Zakon br. 02/L-47, odluka o skidanju zahteva sa liste od 30. maja 2011. godine, stav 46).

 

  1. Prilikom ocene ustavnosti odluke predsednika Republike Kosovo br. 52/20 od marta 2020. godine, Sud je većinom glasova odlučio da je stvar ostala bez predmeta razmatranja i shodno tome odlučio:
  • DA BRIŠE zahtev sa liste u skladu sa pravilom 35 (4) Poslovnika;
  • DA DOSTAVI ovu odluku stranama;
podnosiocu:

Hajrulla Çeko i 29 drugih poslanika

Vrsta zahteva:

KO - Zahtev državnih organa

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o povlačenju stranke iz zahteva