Odluka

Ocena ustavnosti Odluke GJS-2021-016. od 18. januara 2022. godine predsednika Vrhovnog suda Kosova

br. predmeta KI08/22

podnosiocu: Bajram Santuri

Preuzimanje:

KI08/22, Podnosilac: Bajram Santuri, ocena ustavnosti Odluke GJS-2021-016. od 18. januara 2022. godine predsednika Vrhovnog suda Kosova

KI08/22, Odluka o odbijanju od 6. jula 2022, objavljena dana 26. jula 2022. godine

Ključne reči: Individualni zahtev, nepotpuni zahtev, nejasan zahtev

Podnosilac zahteva, u konkretnom slučaju obratio se Sudu po četvrti put. Iz dokumentacije koju je podnosilac zahteva dostavio Sudu bilo je dokumenata, izvodi odluka i razni materijali, koji nisu međusobno povezani, a koje podnosilac zahteva uopšte ne precizirao da li ih osporava i koji su njegovi navodi i opravdanja vezano za ovu celokupnu dostavljenu dokumentaciju.

Podnosilac zahteva se obratio predsedniku Vrhovnog suda, sa zahtevom za razmatranje navoda o „mogućim disciplinskim prekršajima protiv A.S., UD predsednika Osnovnog suda u Prizrenu”, navodeći da je ovaj drugi odbio njegov zahtev za izuzeće sudije Xh.E, koji je, prema podnosiocu zahteva, uticao na odugovlačenje vanparničnog postupka (u vezi za deobom jedne mase nasledstva), u kojem je podnosilac zahteva bio stranka u parnici. Predsednik Vrhovnog suda je dana 18. januara 2022. godine Rešenjem [GJS-2021-016] odbio kao neosnovanu disciplinsku žalbu podnosioca zahteva, uz obrazloženje da nije bilo nikakvog disciplinskog prekršaja koji se predviđa Zakonom o disciplinskoj odgovornosti sudija i tužilaca ili bilo koje drugo ponašanje predviđeno Etičkim kodeksom sudija.

Podnosilac u svom zahtevu nije precizirao koje mu je Ustavom zagarantovano pravo povređeno.

Sud je zatražio od podnosioca zahteva da dopuni i dostavi Sudu obrazac zahteva, da precizira i razjasni koji akt ili odluku javnog organa osporava i da razjasni svoje navode u vezi sa navedenim pitanjem. Podnosilac zahteva je dalje podneo Sudu obrazac zahteva i osporenu odluku, međutim nije argumentovao i razjasnio svoje argumente o tome kako je došlo do povrede prava zaštićena Ustavom.

Sud je na osnovu člana 48. Zakona i pravila 35. (5) Poslovnika zaključio da je zahtev podnosioca nepotpun i nejasan.

podnosiocu:

Bajram Santuri

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o odbijanju zahteva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Upravni