Odluka

Ocena ustavnosti odgovora 157/19 Ministarstva pravde od 22. avgusta 2019. godine

br. predmeta KI 194/19

podnosiocu: Fadil Ibrahimi

Preuzimanje:

KI194/19, Podnosilac: Fadil Ibrahimi; Ocena ustavnosti odgovora 157/19 Ministarstva pravde od 22. avgusta 2019. godine

KI194/19, odluka o odbijanju zahteva od 25. novembra 2020. godine, objavljena 24. decembar 2020. godine

Ključne reči: individualni zahtev, nekompletan zahtev, odluka o odbijanju

Podnosilac zahteva traži ocenu ustavnosti osporenog odgovora [157/19] Ministarstva pravde u vezi sa odbijanjem zahteva podnosioca za naknadu kapitalizovane životne rente.

Sud je utvrdio da se u zahtevu koji je podneo podnosilac zahteva osporava obaveštenje/odgovor Ministarstva pravde, a ne neka njegova konkretna odluka.

U tom smislu, Sud je smatrao da dokument [157/19] koji je izdalo Ministarstvo pravde ne predstavlja odluku i ne utvrđuje prava i obaveze za podnosioca zahteva.

Sud je utvrdio da je u okolnostima konkretnog slučaja, zahtev nekompletan u smislu nepostojanja osporavanja određenog akta i nejasan u smislu toga koji su navodi podnosioca zahteva o povredi njegovih ustavnih prava i sloboda.

Shodno tome, Sud je utvrdio da zahtev podnosioca ne ispunjava proceduralne uslove za dalje razmatranje iz razloga što je nekompletan i nejasan, kao što je propisano u stavu (5) pravila 35. Poslovnika o radu, pa je stoga odbio isti po kratkom postupku.

podnosiocu:

Fadil Ibrahimi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o odbijanju zahteva