Presuda

Ocena ustavnosti obaveštenja [KMLC. br. 129/2019] državnog tužioca od 13. avgusta 2019. godine, rešenja [Ac. br. 3983/2018] Apelacionog suda Republike Kosovo od 24. maja 2019. godine i rešenja [C. br. 118/2018] Osnovnog suda u Đakovici-ogranak u Mališevu od 2. februara 2018. godine

br. predmeta KI 175/19

Preuzimanje:
Sažetak

KI175/19; Podnosilac: Ismajl Zogaj, ocena ustavnosti obaveštenja [KMLC. br. 129/2019] državnog tužioca od 13. avgusta 2019. godine, rešenja [Ac. br. 3983/2018] Apelacionog suda Republike Kosovo od 24. maja 2019. godine i rešenja [C. br. 118/2018] Osnovnog suda u Đakovici-ogranak u Mališevu od 2. februara 2018. godine

Ključne reči: individualni zahtev, pravo na pravično i nepristrasno suđenje, neizvršenje izvršne odluke   

KI 175/19, presuda doneta 28. jula 2021. godine, objavljena 13. avgusta 2021. godina

Okolnosti konkretnog slučaja povezane su sa prekidom radnog odnosa podnosioca zahteva od strane opštine Mališevo i neizvršenjem odluke [br. 738] NNOCSK-a od 18. aprila 2006. godine, koji je obavezao opštinu Mališevo da vrati podnosioca zahteva na radno mesto. Podnosilac zahteva je u svojoj tužbi pred Opštinskim sudom u Mališevu naveo da opština Mališevo nije izvršila odluku NNOCSK-a o njegovom vraćanju na radno mesto. Opštinski sud u Mališevu je svojom presudom [C. br. 166/2007] usvojio u celosti kao osnovan tužbeni zahtev koji se odnosio na isplatu izgubljenih ličnih dohodaka za vremenski period u kojem je ugovor o radu bio važeći, a odbio deo tužbenog zahteva koji se odnosio na njegovo vraćanje na radno mesto nakon isteka važenja ugovora o radu podnosioca zahteva. Apelacioni sud je nakon žalbe podnosioca zahteva, presudom [Ac. br. 2942/2012] odbio žalbu podnosioca zahteva kao neosnovanu i potvrdio presudu [C. br. 166/2007] Opštinskog suda u Mališevu. Prema Apelacionom sudu, ugovor o radu podnosioca zahteva je već istekao i da ne bi bilo zakonito i logično naložiti da se podnosilac zahteva vrati na radno mesto jer je zaključeni ugovor bio na pravnoj snazi samo do 31. marta 2006. godine. Vrhovni sud je rešenjem [Rev. br. 6/2014] usvojio žalbu podnosioca zahteva sa obrazloženjem da odluka NNOCSK-a predstavlja pravosnažnu upravnu odluku i da istu kao takvu mora da izvrši nadležni sud. Nakon vraćanja predmeta na ponovno suđenje u prvom stepenu, Osnovni sud u Đakovici – ogranak u Mališevu je rešenjem [Cp. br. 490/2014] obavezao opštinu Mališevu da podnosiocu zahteva na ime mesečnih zarada isplati naknadu u iznosu od 934,78 evra, ali je odbio predlog podnosioca zahteva za vraćanje na radno mesto i naknadu ličnih dohodaka nakon isteka ugovora. Apelacioni sud je rešenjem [Ac. br. 3536/15] ocenio da je rešenje [Cp. br. 490/2014] Osnovnog suda u Đakovici – ogranak u Mališevu doneto uz bitne povrede odredaba parničnog postupka. Podnosilac zahteva je tačno precizirao predlog za izvršenje odluke NNOCSK-a pred Osnovnim sudom. Dana 26. maja 2017. godine, Osnovni sud u Đakovici – ogranak u Mališevu je rešenjem [Cp. br. 157/2016]: (i) usvojio predlog podnosioca zahteva; (ii) obavezao opštinu Mališevo da na osnovu odluke NNOCSK-a vrati podnosioca zahteva na radno mesto; (iii) obavezao opštinu Mališevo da podnosiocu zahteva plati troškove postupka. Nakon žalbe opštine Mališevo, Apelacioni sud je rešenjem [Ac. br. 4085/17] ukinuo rešenje [Cp. br. 157/2016] Osnovnog suda u Đakovici – ogranak u Mališevu i vratio predmet na ponovni postupak u prvom stepenu. Osnovni sud u Đakovici – ogranak u Mališevu je u ponovljenom postupku rešenjem [Cp. br. 118/2018] priznao podnosiocu zahteva samo pravo na naknadu novčanih prihoda i to samo za period u kojem je imao ugovor. Nakon žalbe podnosioca zahteva, Apelacioni sud je rešenjem [Ac. br. 3983/2018] potvrdio rešenje [Cp. br. 118/2018] Osnovnog suda od 2. jula 2018. godine. Inače, odluka [br. 738] NNOCSK-a od 18. aprila 2006. godine, kojom je utvrđeno vraćanje podnosioca zahteva na radno mesto, nikada nije izvršena u celosti od strane opštine Mališevo.

Sud je utvrdio da je izvršenje odluke NNOCSK-a bilo direktno povezano sa vraćanjem podnosioca zahteva na radno mesto, a ne samo sa pitanjem novčane naknade na ime neisplaćenih zarada tokom perioda dok je bio udaljen sa posla.

Dalje, na osnovu spisa predmeta koje poseduje, Sud je primetio da uprkos neprekidnim naporima podnosioca zahteva da se odluka NNOCSK-a izvrši, ta odluka nikada nije ni izvršena, niti je ukinuta. Dakle, proteklo je više od 12 (dvanaest) godina od dana donošenja odluke NNOCSK-a (18. april 2006. godine) pa do poslednje odluke [Ac. br. 3983/2018] Apelacionog suda od 24. maja 2019. godine.

Prema tome, Sud naglašava da izvršenje konačne i obavezujuće odluke u razumnom roku predstavlja pravo koje je zagarantovano članom 31. Ustava u vezi sa članom 6.1 EKLJP.

U okolnostima konkretnog slučaja, Sud je utvrdio da neizvršenje odluke NNOCSK-a br. 738 od 18. aprila 2006. godine od strane opštine Mališevo i redovnih sudova za tako dug vremenski period od donošenja odluke NNOCSK-a o vraćanju podnosioca zahteva na njegovo ranije radno mesto, predstavlja povredu člana 31. Ustava u vezi sa članom 6.1 EKLJP. Kao rezultat ove povrede, podnosilac zahteva je lišen svog prava da bude vraćen na radno mesto u skladu sa nalogom iz odluke NNOCSK-a donete u njegovu korist.

podnosiocu:

Ismajl Zogaj

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Presuda

Povreda ustavnih prava

Član 31 - Pravo na Pravično i Nepristrasno Suđenje, Neni 119