Presuda

Ocena ustavnosti neizvršenja Odluke Nezavisnog Nadzornog Odbora Civilne Službe Kosova [A/02/68/2016] od 12. aprila 2016. godine

br. predmeta KI51/19

Preuzimanje:
Sažetak

KI51/19, Podnosilac zahteva: Qamil Lupçi, Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova, ARJ. UZVP. br. 37/2018 od 5. decembra 2018. godine

KI51/19, presuda usvojena dana 28. aprila 2021. godine, objavljena dana 7. juna 2021 godine

Ključne reči: individualni zahtev, pravo na pravično i nepristrasno suđenje, izvršenje pravosnažne odluke

U okolnostima konkretnog slučaja, podnosilac zahteva se obratio Komisiji za žalbe MRSZ-a i tražio da mu se isplate tri plate nakon odlaska u penziju i jedna plata kao jubilarna naknada, kao što je propisano u članovima 52. i 53. Opšteg kolektivnog ugovora Kosova od 18. marta 2014. godine. Podnosilac zahteva je tvrdio da je on kao podnosilac zahteva ispunio uslove za penzionisanje i ima preko deset godina neprekidnog radnog staža u MRSZ-u kao i da je njegov zahtev osnovan. Međutim, podnosilac zahteva nije primio nijedan odgovor od Komisije za žalbe MRSZ-a u vezi sa njegovim zahtevom. Nezavisni nadzorni odbor civilne službe Kosova (NNOCSK) je naglasio da je Komisija za žalbe MRSZ-a obavezna da razmotri žalbu i donese meritornu odluku u skladu sa zakonskim propisima o civilnoj službi. Drugi put, Komisija za žalbe MRSZ-a je utvrdila da nema predmetnu nadležnost da bi odlučila o zahtevu podnosioca zahteva. U međuvremenu, podnosilac zahteva je podneo upravnu tužbu za realizaciju njegovog zahteva, redovni sudovi su utvrdili da se zahtev podnosioca zahteva treba rešiti meritorno ali nisu naložili Komisiji za žalbe MRSZ-a da donese meritornu odluku povodom zahteva podnosioca zahteva.

Sud je procenio navode podnosioca zahteva u vezi sa pristupom sudu, kao jednom od garancija utvrđenih članom 31. Ustava u vezi sa članom 6. stav (1) EKLJP-a, zasnivajući ovu ocenu na sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava (u daljem tekstu: ESLJP). Sud je razradio opšte principe koji proizilaze iz ESLJP-a i njegove sudske prakse u pogledu prava na izvršenje pravosnažne odluke.

Sud je ocenio: (i) sprovođenje pravosnažne i obavezujuće odluke, u razumnom roku, je pravo koje je zagarantovano članom 31 Ustava u vezi sa članom 6.1 EKLJP-a; (ii) nesporazum podnosioca zahteva sa Komisijom za žalbe MRSZ-a nije bio posebno kompleksan, jer je NNOCSK naložio donošenje jedne meritorne odluke koja bi adresirala navode podnosioca zahteva u vezi sa jubilarnom nagradom i isplatom tri (3) propratne plate, u skladu sa zakonom na snazi; (iii) Odluka NNOCSK-a je ostala neizvršena od strane Komisije za žalbe NNOCSK-a do današnjeg dana.

Sud je zaključio da bi bilo besmisleno ukoliko bi pravni sistem Republike Kosova dozvolio da jedna pravosnažna odluka u upravnom postupku, ostane bez ikakvog efekta a na štetu jedne strane. Dakle, neefikasnost postupaka kao i neizvršenje odluka proizvode efekte koji dovode do situacija koje nisu u skladu sa principom vladavine prava (član 7 Ustava) –  a ovaj princip su svi javni organi na Kosovu obavezni da poštuju.

Sud je utvrdio da je neizvršenje Odluke NNOCSK-a od strane Komisije za žalbe MRSZ-a rezultiralo povredom člana 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava, u vezi sa stavom 1 člana 6 [Pravo na pravično suđenje] EKLJP-a.

 

podnosiocu:

Qamil Lupçi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Presuda

Povreda ustavnih prava

Član 31 - Pravo na Pravično i Nepristrasno Suđenje, Član 46 - Zaštita Imovine

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Upravni