Rešenje

Ocena ustavnosti ne donošenja Zakona o vraćanju imovine i zakona o njihovom upravljanju (Sl. List DFJ br. 36/45) kao i izmene i dopune ovog Zakona (Sl. list FNRJ br. 64/46)

br. predmeta KI 71/19

Preuzimanje:
Sažetak

KI 71/19, podnosilac zahteva: Avni Vula, ocena ustavnosti ne donošenja Zakona o vraćanju imovine i zakona o njihovom upravljanju (Sl. list DFJ br. 36/45) kao i izmene i dopune ovog Zakona (Sl. list FNRJ br. 64/46)

KI 71/19, rešenje o neprihvatljivosti od 15. januara 2020. godine, objavljeno 7. februara 2020. godine

Ključne reči: individualni zahtev, actio popularis, restitucija, vraćanje imovine, neovlašćena strana, neprihvatljiv zahtev   

Podnosilac zahteva je tražio (i) da se kosovske institucije obavežu da donesu zakon o vraćanju-restituciji imovine i (ii) da se proglase ništavim i nevažećim svi zakoni, pravilnici, dekreti i sudske odluke koje su povezane sa imovinskim pravima iz bivše Jugoslavije, počev od 1945. godine pa sve do danas.

Sud je naglasio da Ustav Kosova ne predviđa actio popularis, što znači da se pojedinci ne mogu žaliti u apstraktu ili da direktno osporavaju radnje ili propuste javnih vlasti. Ustav Kosova obezbeđuje podršku pojedincima u vezi sa aktima ili propustima javnih vlasti samo u okviru delokruga određenog članovima 113.1 i 113.7 Ustava.

Sud je primetio da u Republici Kosovo ne postoji poseban zakon o povraćaju imovine i da se stoga zahtevi za povraćaj imovine ne mogu zasnivati na garancijama koje pruža član 1. Protokola br. 1 EKLJP ili, mutatis mutandis, na garancijama iz člana 46. [Zaštita imovine] Ustava. Sud je dalje naglasio da se za zahteve za povraćaj imovine ne može smatrati da predstavljaju “legitimno očekivanje” sve dok ne postoji zakon o povraćaju imovine.

Sud je zaključio da je zahtev neprihvatljiv na ustavnim osnovama, zbog toga što nije podnet na zakonit način od ovlašćene strane, kao što je određeno u članu 113.1 Ustava i dalje navedeno u pravilu 39 (1) (a) Poslovnika o radu.

podnosiocu:

Avni Vula

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Zahtev nije podnela ovlašćena strana

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Upravni