Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti trajanja postupaka u Osnovnom sudu u Mitrovici, ogranak u Srbici, i u Osnovnom sudu u Mitrovici, ogranak u Vučitrnu, u vezi sa predmetom C. br. 256/2018

br. predmeta KI 183/21

Preuzimanje:
Sažetak

KI183/21, Podnosilac: Ejup Koci, Ocena ustavnosti trajanja postupaka u Osnovnom sudu u Mitrovici, ogranak u Srbici, i u Osnovnom sudu u Mitrovici, ogranak u Vučitrnu, u vezi sa predmetom C. br. 256/2018

KI183/21, Rešenje o neprihvatljivosti, od 30. marta 2022. godine, objavljeno 20. aprila 2022. godine

Ključne reči: individualan zahtev, odugovlačenje postupka, pravo na pravično i nepristrasno suđenje, očigledno neosnovani zahtev, evidentno odsustvo povrede

Podnosilac zahteva navodi odugovlačenje postupka vođenog u slučaju [C.br. 256/2018] pred Osnovnim sudom u Mitrovici, ogranak u Srbici i postupka koji se vodi pred Osnovnim sudom u Mitrovici, ogranak u Vučitrnu, od datuma ustupanja ovog predmeta ovom ogranku dana 20. oktobra 2020. godine.

Podnosilac zahteva tvrdi povredu njegovog prava na pravično i nepristrasno suđenje garantovanim članom 31. Ustava, kao rezultat odugovlačenja postupka razmatranja njegovog tužbenog zahteva, odnosno predmeta [C.br. 256/2018].

Sud je, da bi utvrdio da li je došlo do odugovlačenja postupka, elaborisao i primenio uslove koje je Evropski sud za ljudska prava razvio u pogledu odlučivanja predmeta u razumnom roku, uslovi koji su takođe potvrđeni sopstvenom sudskom praksom Suda, odnosno uzeo u obzir faktore koje se odnose na: (a) složenost slučaja; (b) ponašanje strana u postupku; (c) ponašanje nadležnog suda ili drugih javnih organa; i (d) značaj onoga što je u pitanju za podnosioca zahteva u sporu. Sud, nakon primene gorenavedenih uslova u okolnostima predmeta podnosioca zahteva utvrđuje da se trajanje postupka pred Osnovnim sudom u Mitrovici, ogranak u Srbici, i trajanje postupka pred Osnovnim sudom u Mitrovici, ogranak u Vučitrnu, u vezi sa razmatranjem predmeta [C. br. 256/2018] podnosioca zahteva, ne može smatrati nerazumnim.

Shodno tome, Sud utvrđuje da je navod podnosioca zahteva u vezi sa odugovlačenjem postupka i propustom da se predmet [C. br. 256/2018] reši u razumnom roku očigledno neosnovan na ustavnoj osnovi zbog „očiglednog ili evidentnog odsustva povrede” i treba se proglasiti neprihvatljivim u skladu sa stavom 2, pravila 39 Poslovnika.

podnosiocu:

Ejup Koci

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Član 24 - Jednakost pred Zakonom, Član 31 - Pravo na Pravično i Nepristrasno Suđenje

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni