Rešenje

Ocena ustavnosti Krivičnog zakonika Republike Kosova br. 04/L-082

br. predmeta KI 196/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI 196/18 Podnosilac zahteva: Dardan Bunjaku, ocena ustavnosti Krivičnog zakonika Republike Kosova br. 04/L-082

KI196/18, Rešenje o neprihvatljivosti od 3. aprila 2019. godine, objavljeno 23. aprila 2019. godine

Ključne reči: individualni zahtev, ocena ustavnosti osporenog zakona, neovlašćena strana

Zahtev je zasnovan na članu 113.7 Ustava, članu 47. Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121 i pravilu 32. Poslovnika o radu Ustavnog suda.

Dana 20. aprila 2012. godine, Skupština Kosova je usvojila Krivični zakonik Republike Kosova br. 04/L-082, koji je stupio je na snagu 1. januara 2013. godine.

Podnosilac zahteva je osporio ustavnost određenog broja članova i poglavlja ovog zakona.

Sud primećuje da je podnosilac zahteva kao pojedinac isključen iz iscrpne liste ovlašćenih strana koje imaju pravo u skladu sa Ustavom da podnesu Sudu pitanje saglasnosti zakona sa Ustavom, uključujući i sam osporeni zakonik.

Shodno tome, Sud smatra, na ustavnoj osnovi, da je zahtev neprihvatljivim jer podnosilac zahteva nije ovlašćena strana koja može da pokrene ustavnu ocenu in abstracto u vezi sa ocenom ustavnosti zakona.

podnosiocu:

Dardan Bunjaku

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Drugi