Odluka

Ocena ustavnosti nekoliko odluka redovnih sudova

br. predmeta KI 57/20

Preuzimanje:
Sažetak

KI57/20, Podnosilac: Dile (Palushi) Bala,  Ocena ustavnosti nekoliko odluka redovnih sudova

KI57/20 Odluka o odbijanju zahteva od 25. marta 2021. godine, objavljena dana 07. aprila 2021. godine

Ključne reći: individualni zahtev, nepotpun zahtev, odbijanje po kratkom postupku

Podnositeljka zahteva je pred Ustavnim sudom osporila ustavnost nekoliko odluka redovnih sudova, navodeći da je došlo do povrede njenih prava koja su zagarantovana članovima 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i 54 [Sudska zaštita prava] Ustava Republike Kosovo i članom 6 [Pravo na pravično suđenje] Evropske konvencije o ljudskim pravima. Sud je u okolnostima slučaja primetio da je zahtev podnositeljke zahteva bio nepotpun, te da je 27. maja i 15. decembra 2020. godine zatražio od podnositeljke zahteva da popuni obrazac kao i da priloži potkrepljujuću dokumentaciju. Dana 29. decembra 2020. godine, ovlašćeni zastupnik podnositeljke zahteva je podneo samo ovlašćenje koje je potpisano od strane podnositeljke zahteva kao dokaz o njenom zastupanju pred Sudom, međutim, zahtevu nije bila priložena niti jedna od odluka koje su spomenute u zahtevu.

U ovom kontekstu, Sud je ocenio da teret odgovornosti za neuspeh kompletiranja zahteva sa potkrepljujućom dokumentacijom pada na podnositeljku zahteva kao i na njenog ovlašćenog zastupnika. Kao rezime, Sud je zaključio da zahtev podnositeljke zahteva nije ispunio formalne kriterijume za dalje razmatranje jer nije upotpunjen sa potkrepljujućom dokumentacijom. Stoga, Sud, u skladu sa članom 22.4 Zakona, pravilom 32 (2) (h) i pravilom 35 (5) Poslovnika o Radu, zaključuje da se zahtev podnositeljke zahteva treba odbiti po kratkom postupku.

 

 

 

 

 

 

podnosiocu:

Dile (Palushi) Bala

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o odbijanju zahteva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni