Odluka

Ocena ustavnosti nekoliko odluka javnih organa

br. predmeta KI 141/21

podnosiocu: Naser Berisha

Preuzimanje:

KI141/21, Podnosilac: Naser Berisha, ocena ustavnosti nekoliko odluka javnih organa

KI141/21, Odluka o odbijanju zahteva od 16. februara 2022. godine, objavljena 02. marta 2022. godine

Ključne reči: individualni zahtev, zaštita imovine, ponavljanje zahteva, po kratkom postupku

Okolnosti konkretnog slučaja povezane su sa imovinskim sporom u vezi sa nekoliko nepokretnosti koje se nalaze u selu Mazgit u opštini Obilić, na kojima je podnosilac zahteva potraživao pravo svojine, kao naslednik svojih predaka. Ustavni sud je na početku primetio da je podnosilac zahteva po istom pitanju i ranije podnosio zahteve, KI104/17 i KI08/18, koje je Sud razmotrio i rešio, prvi 14. novembra 2017. godine rešenjem o neprihvatljivosti, kao očigledno neosnovan na ustavnim osnovama, i drugi odlukom o odbijanju zahteva, iz razloga što prilikom podnošenja drugog zahteva KI08/18 nije dostavljen nijedan novi dokaz ili okolnost koje Sud nije ispitao i razmotrio u prethodnom zahtevu KI104/17.

 

Podnosilac zahteva je prilikom podnošenja trećeg zahteva KI141/21 Ustavnom sudu, naveo povredu svojih imovinskih prava od strane javnih organa, odnosno veća PKVS-a zbog odbijanja tužbi i žalbi i nepriznavanja imovinskih prava na spornim nepokretnosima. Zapravo, podnosilac zahteva je trenutnim zahtevom KI141/21, na neki način tražio od Ustavnog suda da ponovo uzme u razmatranje njegove navode iznete u prethodnim zahtevima KI104/17 i KI08/18 i da ponovo oceni sve odluke javnih organa, odnosno veća PKVS-a, koje su bile predmet ocene od strane Suda u gore navedenim slučajevima.

Ustavni sud je pozivajući se na svoju sudsku praksu i praksu Evropskog suda za ljudska prava (u daljem tekstu: ESLJP) smatrao da trenutni zahtev KI141/21, ne iznosi nijednu novu činjeničnu i pravnu okolnost i nijednu novu sudsku odluku, koja bi bila predmet ustavne ocene sa njegove strane, podsećajući podnosioca zahteva na svoju sudsku praksu, odnosno na slučaj KI26/14, sa podnosiocem Bajrush Gashi, od 26. marta 2015. godine, stav 24, u kojem je Sud, u sličnim okolnostima, odbio zahtev po kratkom postupku. Po oceni Suda, trenutni zahtev sadrži iste činjenice i sudske odluke redovnih sudova koje je ovaj Sud već ispitao rešenjem o neprihvatljivosti u slučaju KI104/17 od 14. novembra 2017. godine. Ustavni sud je u svetlu okolnosti ovog slučaja razjasnio da na individualnu žalbu u smislu člana 113.7 Ustava, podnosioci zahteva ne treba da gledaju kao na mogućnost da u više navrata traže od Suda preispitivanje ili ponovno otvaranje odluka Suda o pitanjima o kojima je on već jednom odlučio.

Kao rezultat toga i na osnovu objašnjenja datih u objavljenoj odluci, Ustavni sud je utvrdio da zahtev podnosioca zahteva zapravo predstavlja ponavljanje ranijeg zahteva o kome je Sud već odlučio. Shodno tome, u skladu sa pravilom 35 (5) Poslovnika, isti je odbijen po kratkom postupku.

 

podnosiocu:

Naser Berisha

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o odbijanju zahteva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni