Rešenje

Ocena ustavnosti rešenja Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Republike Kosovo za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju br. AC-I-17-0466-Aoo1 od 12. aprila 2018. godine

br. predmeta KI 78/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI78/18 – Ocena ustavnosti rešenja Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Republike Kosovo za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju (PKVS) br. AC-I-17-0466-Aoo1 od 12. aprila 2018. godine  

KI78/18, podnosilac Pashk Malota

Rešenje o neprihvatljivosti od 27. februara 2019. godine

Ključne reči: Individualni zahtev, sudska taksa, očigledno neosnovan

Podnosilac zahteva je osporavao ustavnost jednog Rešenja Žalbenog veća PKVS-a. Ova potonja je utvrdila da se žalba podnosioca zahteva treba smatrati povučenom zato što on nije platio sudsku taksu od 20 EUR.

Podnosilac zahteva je smatrao da je jedno takvo rešenje povredilo njegova prava koja su zagarantovana članovima 21, 22, 53, 46 i 54 Ustava a u vezi sa članom 6 EKLjP-a. U vezi sa tim, on je tvrdio da je Žalbeno veće u suprotnosti sa zakonskim odredbama smatralo žalbu podnosioca zahteva povučenom i takođe mu je povredilo pravo na pristup pravdi, odnosno pristup Sudu.

Pozivajući se na svoju sudsku praksu kao i na praksu ESLjP-a, Sud je ponovio i ponovo naglasio da nije zadatak Ustavnog Suda da se bavi greškama u činjenicama ili zakonu koje su navodno počinili redovni sudovi prilikom ocene dokaza ili primene zakona (zakonitost), osim i u meri u kojoj su mogle povrediti prava zaštićena Ustavom (ustavnost). Uloga je redovnih sudova da tumače i primenjuju relevantna pravila procesnog i materijalnog prava.

Sud je smatrao da podnosilac zahteva nije dostavio dokaze, činjenice i argumente koji ukazuju na to da su iznos sudske takse koju je podnosilac zahteva bio obavezan da plati, njegove mogućnosti da je plati i okolnosti njegovog slučaja uopšteno, uticali na njegovo pravo na pristup sudu, kao što je predviđeno u članu 31 Ustava i članu 6 EKLjP-a.

Kao posledicu ovoga, zahtev podnosioca zahteva je odbijen kao očigledno neosnovan na ustavnim osnovama i proglašen je neprihvatljivim, u skladu sa članom 113.7 Ustava, članom 48 Zakona i pravilom 39 (2) Poslovnika o radu.

podnosiocu:

Pashk Malota

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni