Rešenje

Ocena ustavnosti Rešenja Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Republike Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku Agenciju za Privatizaciju, AC-I-17-0250-A0001, od 12. septembra 2019. godine

br. predmeta KI 225/19

Preuzimanje:
podnosiocu:

Kadri Bullut

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje