Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti rešenja Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizacijuAC–I–18–0022 od 22. februara 2018. godine

br. predmeta KI 140/19

podnosiocu: Lindita Komani

Preuzimanje:

KI 140/19 Podnosilac zahteva: Lindita Komani, ocena ustavnosti rešenja Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda za pitanja koja se odnose na Kosovsku Agenciju za Privatizaciju, AC-I-18-0022, od 22. februara 2018. godine.

KI140/19, rešenje o neprihvatljivosti od 9. jula 2020. godine, objavljeno 10. avgusta 2020. godine

Ključne reči: Individualni zahtev, imovinski spor, ponavljanje postupka, ratione materiae, očigledno neosnovan, zahtev neprihvatljiv

Podnositeljka zahteva je Lindita Komani, , koju zastupaju advokati Afrim Salihu iz Prištine i Muharem Ramadani iz Mitrovice.

Podnositeljka zahteva osporava rešenje AC-I-18-0022 Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju od 22. februara 2018. godine a u vezi sa predlogom podnositeljke zahteva za ponavljanje parničnog postupka.

Podnositeljka zahteva tvrdi da je osporenom odlukom Žalbeno veće povredilo pravo na jednakost pred zakonom koje je zagarantovano članom 24 kao i pravo na pravno sredstvo koje je zagarantovano članom 32, Sudsku zaštitu prava zagarantovanu članom 54 i   Opšta Načela Sudskog Sistema zagarantovano članom 102 Ustava.

Sud je zaključio da navodi podnosioca zahteva u vezi sa povredama člana 32 [Pravo na pravno sredstvo] Ustava, u postupku po zahtevu za ponavljanje postupka nisu ratione materiae u skladu sa Ustavom. Stoga se ovi navodi trebaju odbiti kao nepsojivi ratione materiae, u skladu sa pravilom 39 (3) (b) Poslovnika o Radu.

Sa druge strane, što se tiče drugih navoda, Sud zaključuje da su navodi podnositeljke zahteva u vezi sa prvim sudskim postupakom a u vezi sa povredom člana 24, 54 i 102 Ustava, izvan vremenskog roka jer nisu podneti u skladu sa članom 49. Zakona i pravilom 39 (1) (c).

podnosiocu:

Lindita Komani

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je ratione materiae van jurisdikcije Suda

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni