Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti rešenja Osnovnog suda u Prištini C. br. 4023/2020 od 18. februara 2021. godine

br. predmeta KI47/21

podnosiocu: Arton Shala i drugi

Preuzimanje:

KI47/21, Podnosilac zahteva: Arton Shala i drugi, Ocena ustavnosti rešenja Osnovnog suda u Prištini C. br. 4023/2020 od 18. februara 2021. godine

KI47/21, rešenje o neprihvatljivosti od 27. oktobra 2021. godine, objavljeno 23.novembra 2022.godine

Ključne reči: individualni zahtev, pravo na pravično i nepristrasno suđenje, privremena mera, neprihvatljiv zahtev  

Iz spisa predmeta proizilazi da se suština ovog slučaja odnosi na činjenicu da su nebankarska finansijska institucija „Lesna“ a.d., kao zajmodavac, i T.P.P „Beken Com“ sa sedištem u Prištini, koju zastupa podnosilac zahteva Arton Shala kao zajmoprimac, zaključili ugovor sa kojim je podnosiocima zahteva odobren kredit u iznosu od 200.000,00 evra sa rokom otplate od 12 meseci. Nebankarska finansijska institucija „Lesna“ a.d., kao zajmodavac, a podnosilac zahteva kao zajmoprimac, ponovo su zaključili ugovor o poslovnom kreditu, kojim je podnosiocima zahteva odobren kredit u iznosu od 180.000,00 evra sa rokom vraćanja od 48 meseci. Nebankarska finansijska institucija „Lesna“ a.d., je na osnovu ugovora sa podnosiocima zahteva, tražila dozvolu za izdavanje izvršnog naloga protiv nepokretnosti podnosilaca zahteva. Privatni izvršitelj A.T. je dozvolio izvršenje na nepokretnostima podnosilaca zahteva, dok su poslednje navedeni podneli prigovor Osnovnom sudu na odluku privatnog izvršitelja. Osnovni sud je odbio prigovor podnosilaca zahteva, kao van roka. Podnosioci zahteva su podneli žalbu Apelacionom sudu na odluku Osnovnog suda. Apelacioni sud je odbio kao neosnovanu žalbu podnosilaca i potvrdio odluku Osnovnog suda. Po okončanju ovih postupaka, privatni izvršitelj je naložio otkup i uknjižbu nepokretnosti podnosilaca zahteva na ime i posed nebankarske finansijske institucije „Lesna“ a.d. Podnosioci zahteva su podneli žalbu Apelacionom sudu, koji je žalbu odbio kao neosnovanu, ocenivši da je izvršni nalog pravičan i zakonit. Podnosioci zahteva su Osnovnom sudu podneli predlog za određivanje privremene mere obezbeđenja radi zabrane bilo kakve promene ili otuđenja nepokretnosti koje su predmet izvršnog postupka, međutim, Osnovni sud je odbio predlog podnosilaca zahteva za određivanje privremene mere obezbeđenja, kao neosnovan.

U postupku pred Ustavnim sudom, podnosioci zahteva su u osnovi navodili da je došlo do povrede člana 31. Ustava u vezi sa članom 6. EKLJP-a, zbog nedostatka obrazložene odluke i zbog toga što su odluke redovnih sudova „očigledno neobrazložene“, odnosno proizvoljno su tumačili zakon. Podnosioci zahteva su takođe tražili uvođenje privremene mere.

Ocenjujući navode podnosilaca zahteva, Sud je ocenio da je Apelacioni sud dao odgovore u vezi sa procesnim i materijalnim aspektima u vezi sa slučajem podnosilaca zahteva, dajući pravni osnov, tumačeći ugovor o osnivanju hipoteke i obrazlažući radnje izvršnog organa. Shodno tome, Sud je ocenio da samo rešenje sa formalnim obrazloženjem Osnovnog suda u Prištini nije povredilo redovni proces, jer se, posmatrajući postupke u celini, ne može reći da podnosioci zahteva nisu dobili obrazloženu odluku u skladu sa garancijama člana 31. Ustava u vezi sa članom 6.1 EKLJP-a. Sud je odbio i zahtev za uvođenje privremene mere.

Sud je na kraju utvrdio da je zahtev podnosilaca u celosti očigledno neosnovan na ustavnim osnovama i treba da se proglasi neprihvatljiv u skladu sa članom 113.7 Ustava, članom 47. Zakona i pravilom 39 (2) Poslovnika.

podnosiocu:

Arton Shala i drugi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Drugi