Rešenje

Ocena ustavnosti rešenja Osnovnog suda u Peći, ogranak u Klini, C. br. 239/2017 od 6. septembra 2018. godine

br. predmeta KI 09/19

Preuzimanje:
Sažetak

KI09/19,  Podnosilac zahteva: Leutrim Hajdari, ocena ustavnosti rešenja C.br.239/2017 Osnovnog suda u Peći, ogranak u Klini, od 6. septembra 2018. godine 

KI09/19, rešenje o neprihvatljivosti od 5. februara 2020. godine, objavljeno 18 marta. godine

Ključne reči; individualni zahtev, ocena ustavnosti rešenja Osnovnog suda u Peći ogranak u Klini, očigledno neosnovan, preuranjen

Podnosilac zahteva je podneo zahtev na osnovu člana 113.7 Ustava, članovima 22. i 47. Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121 i pravilu 32. Poslovnika o radu Ustavnog suda.

Dana 18. jula 2017. godine, podnosilac zahteva je pokrenuo tužbu za razvod braka pred Osnovnim sudom u Peći, ogranak u Klini.

Nakon nekoliko održanih ročišta, Osnovni sud u Peći, ogranak u Klini, je rešenjem prekinuo ovaj postupak dok se ne reši prethodno pitanje u vezi sa priznanjem presude Republike Albanije.

Podnosilac zahteva je podneo žalbu Apelacionom sudu na rešenje Osnovnog suda u Peći, ogranak u Klini.

Dana 29. septembra 2019. godine, Apelacioni sud je usvojio, kao osnovanu, žalbu podnosioca zahteva, poništio rešenje Osnovnog suda u Peći, ogranak u Klini, i vratio predmet istom na ponovno odlučivanje.

Sud primećuje da je podnosilac zahteva, nakon što je upoznat sa sadržajem rešenja Osnovnog suda, podneo žalbu Apelacionom sudu, koji je 29. septembra 2019. godine usvojio, kao osnovanu, žalbu, poništio rešenje Osnovnog suda i vratio istom na ponovno odlučivanje. Samim tim, proizilazi da postupak pred Osnovnim sudom u Peći, ogranak u Klini, još uvek nije završen.

Stoga, sa gore navedenih razloga, Sud utvrđuje da zahtev ne ispunjava uslove prihvatljivosti jer podnosilac zahteva nije iscrpeo pravna sredstva iz člana 113.7 Ustava, člana 47. Zakona i pravila 39, (1) (b) Poslovnika, i kao takav, zahtev se mora proglasiti neprihvatljivim.

podnosiocu:

Leutrim Hajdari

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Nisu iscrpljena pravna sredstva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni