Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti Rešenja Vrhovnog Suda Republike Kosovo, Rev. br. 52/2018, od 17. maja 2018. godine

br. predmeta KI 107/20

podnosiocu: Ismail Guri

Preuzimanje:

KI107/20, Podnosilac zahteva: Ismail Guri, Ocena ustavnosti Rešenja Vrhovnog Suda Republike Kosovo, Rev. br. 52/2018, od 17. maja 2018. godine

KI107/20, Rešenje o neprihvatljivosti, usvojeno dana 11. novembar 2020. Godine, objavljeno 3. decembar 2020. godine

Ključne reči: individualni zahtev, imovinski spor, zahtev neblagovremen

Podnosilac zahteva je pred Sudom osporio Rešenje Vrhovnog Suda [Rev. br. 52/2018] od 17. maja 2018. godine, tvrdeći da je isto doneto uz povredu njegovih ustavnih prava i sloboda. Osporeno rešenje je povezano sa odbijanjem njegovog drugog zahteva za ponavljanje postupka u vezi sa jednom njegovom tužbom za potvrđivanje prava preče kupovine, koja je odbijena od strane redovnih sudova kao neosnovana. Podnosilac zahteva nije jasno naglasio za koja to osnovna prava i slobode zagarantovane Ustavom od smatra da su povređena osporenim rešenjem.

Podnosilac zahteva je podneo njegov zahtev pred Sudom dana 3. jula 2020. godine, odnosno više od dve (2) godine nakon što je donet osporeni akt. Samim tim, Sud je utvrdio da je zahtev podnosioca zahteva bio podnet nakon zakonskog roka od četiri (4) meseca koji je propisan u članu 47 Zakona o Ustavnom Sudu kao i u pravilu 39 (1) (c) Poslovnika o radu. Sledstveno tome, zahtev podnosioca zahteva je proglašen neprihvatljivim za razmatranje.

podnosiocu:

Ismail Guri

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je podnet van roka

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni