Rešenje

Ocena ustavnosti rešenja Rev. br. 317/2018 Vrhovnog suda Kosova od 6. novembra 2018. godine

br. predmeta KI 199/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI199/18, Ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Republike Kosovo Rev. 317/2018 od 6. novembra 2018. godine

KI199/18, Podnosilac Hajriz Haxholli

Rešenje o neprihvatljivosti od 6. juna 2019. godine

Ključne reči: individualni zahtev, nedozvoljena revizija, jubilarne plate

Podnosilac zahteva je radio kao nastavnik u dve osnovne škole na Kosovu i u avgustu 2013. godine je penzionisan zbog dostizanja starosne granice od 65 godina.

Po završetku radnog odnosa kod Direkcije za obrazovanje zbog dostizanja starosne granice za penzionisanje, podnosilac zahteva je pokrenuo prvo upravne, a zatim i sudske postupke u vezi sa naknadom jubilarnih plata na ime otpremnine za odlazak u penziju. Osnovni i Apelacioni sud su odbili njegov zahtev kao neosnovan, prevashodno sa obrazloženjem da nije postojao pravni osnov za sticanje takvog prava i da Kolektivni ugovor na koji se pozivao podnosilac zahteva nije bio na snazi u vreme penzionisanja podnosioca zahteva. S druge strane, Vrhovni sud je odbio zahtev podnosioca za reviziju na osnovu člana 211. ZPP-a, prema kojem revizija nije dozvoljena u imovinsko-pravnim sporovima u kojima tužbeni zahtev ne prelazi novčanu vrednost od 3.000 evra.

Podnosilac zahteva pred Ustavnim sudom osporava upravo gore navedenu odluku Vrhovnog suda, navodeći da su odbijanjem njegovog zahteva za reviziju kao nedozvoljenog, povređena njegova prava zaštićena članovima 3, 4, 21, 22, 23, 24, 31. i  57. Ustava i pravo zagarantovano članom 6. EKLJP.

Pozivajući se na svoju sudsku praksu i sudsku praksu ESLJP-a, Sud je ponovio i još jednom naglasio da nije zadatak Ustavnog suda da se bavi greškama u činjenicama ili zakonu koje su navodno počinili redovni sudovi prilikom ocene dokaza ili primene zakona (zakonitost), osim i u meri u kojoj su mogle povrediti prava zaštićena Ustavom (ustavnost). Uloga je redovnih sudova da tumače i primenjuju relevantna pravila procesnog i materijalnog prava.

Sud je primetio da je Vrhovni sud odbio zahtev podnosioca za reviziju kao “nedozvoljen” u procesnom aspektu i bez razmatranja merituma zahteva, na osnovu odredaba ZPP-a prema kojima se zahtev za reviziju mora proglasiti nedozvoljenim u slučajevima kada je vrednost spora ispod 3.000 evra. Sud je u tom smislu primetio da je obrazloženje koje je dato u rešenju Vrhovnog suda jasno, a nakon razmatranja svih postupaka, Sud je takođe našao da ni postupci pred Apelacionim i Osnovnim sudom nisu bili nepravični ili arbitrarni.

U zaključku, u skladu sa pravilom 39 (2) Poslovnika, zahtev podnosioca je proglašen neprihvatljivim kao očigledno neosnovan na ustavnim osnovama.

podnosiocu:

Hajriz Haxholli

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni