Rešenje

Ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Republike Kosovo PZD. br. 820/2019 od 5. februara 2019. godine

br. predmeta KI 96/19

Preuzimanje:
Sažetak

KI96/19, Podnosilac: Ðeljalj Kazagić, Ocena ustavnosti Rešenja Vrhovnog suda Republike Kosova, Pzd. br. 820/2019, od 5. februara 2019. godine

KI96/19 Rešenje o neprihvatljivosti, usvojeno dana 8. oktobra 2019. godine, objavljeno dana 31. oktobar 2019. godine

Ključne reči: Individualni zahtev, krivični postupak, pravo na pravično suđenje, ratione materiae, zahtev neprihvatljiv

Podnosilac zahteva je tvrdio da su redovni sudovi, kada su odbili njegove zahteve za vanredno ublažavanje kazne, počinili povredu člana 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava, uz tvrdnju da njemu nije omogućeno učestovanje na sednici Apelacionog Suda.

Sud je, nakon što je procenio slučaj u potpunosti, došao do zaključka da se član 31 Ustava, u svetlu tumačenja člana 6 Konvencije, ne primenjuje u postupcima za ponovno razmatranje nekog krivičnog slučaja, zato što jedno lice, čija je kazna postala pravosnažna i koje podnese zahtev za ponovno razmatranje njegovog slučaja tokom ovog postupka, nije optužen za krivično delo unutar smisla člana 6 Konvencije. Zbog ovog razloga, Sud je smatrao da su navodi podnosioca zahteva u vezi sa odbijanjem, od strane redovnih sudova, njegovog zahteva za vanredno ublažavanje kazne, nisu ratione materiae u skladu sa Ustavom, zbog toga što se član 31 Ustava, u vezi sa članom 6 Konvencije ne primenjuju. Samim tim, Sud je zaključio da je zahtev podnosioca zahteva, u skaldu sa pravilom 39 (3) (b) Poslovnika o Radu, neprihvatljiv.

podnosiocu:

Ðeljalj Kazagić

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Krivični